10 råd før du skriver under arbeidskontrakten

Unngå fallgruver når du starter i din første jobb. Arbeidsmiljøloven gir ufravikelige regler om hva en arbeidsavtale skal inneholde. Greit å vite for deg som skal starte i din første jobb.

Håndtrykk mellom forretningskvinne og forretningsmann

Arbeidsavtalen er en av de viktigste avtalene vi inngår.

Mange tenker kun på lønn når man får et jobbtilbud. Imidlertid er det en rekke forhold du bør være bevisst før du signerer kontrakten med arbeidsgiver og som kan få store følger for deg som arbeidstaker i lang tid fremover.

Arbeidsmiljøloven gir ufravikelige regler om hva en arbeidsavtale skal inneholde. Loven bestemmer at avtalen skal inngås skriftlig og at den skal tilfredsstille visse minimumsvilkår. Lovens bestemmelser kan i all hovedsak ikke fravikes i arbeidstakers disfavør. Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at avtalen skal inneholde de opplysningene som er vesentlige for arbeidsforholdet. Arbeidsavtalen suppleres ofte av en intern personalhåndbok, tariffavtaler og generelle lovbestemmelser.

Vær oppmerksom på at enkelte avtaleklausuler vil være vanskelig å få endret etter tiltredelse i stillingen. Du må derfor ta stilling til om avtalevilkårene er tilstrekkelig balanserte til at avtalen forblir god, og i takt med at din arbeids- og livssituasjon vil endre seg over tid.

Punktene nedenfor skal være en del av arbeidsavtalen:

 1. Avtaleparter

 2. Arbeidssted

 3. Beskrivelse av arbeidet / tittel/stilling/arbeidskategori

 4. Når arbeidsforholdet begynner

 5. Hvor lenge arbeidsforholdet skal vare om det er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen

  Hovedregelen er fast ansettelse. Om ikke annet fremgår av kontrakten, er arbeidsforholdet fast.

 6. Om arbeidsforholdet skal innledes med en prøvetidsperiode

 7. Hvor lang ferie og hvor mye feriepenger du har krav på
  Ferieloven gir rett til 4 uker og 1 dag ferie. Skal du ha ferie ut over dette, må det avtales.

 8. Hvor lang oppsigelsesfrist som gjelder

  Lovens oppsigelsesfrist er en måned. Lengre, men ikke kortere oppsigelsesfrist, kan avtales. De fleste avtaler en oppsigelsesfrist på minst tre måneder. I prøvetiden er oppsigelsesfristen 14 dager, med mindre annet er avtalt.

 9. Hvilken lønn og andre godtgjørelser du har krav på (og informasjon om hvilke pensjons- og forsikringsordninger du er omfattet av).

 10. Hvordan arbeidstiden er organisert. Den daglige og ukentlige arbeidstiden skal angis. I tillegg bør det avklares om du har krav på overtidstillegg og fleksibel arbeidstid med mulighet til å avspasere.

  Lovens «normalarbeidsuke» er på 40 timer. Skal du ha kortere arbeidstid, for eksempel 37 ½ time, må det avtales. Som hovedregel vil du ha krav på overtidsbetaling – det kan kun gjøres unntak i særlige tilfeller. Dette må vurderes konkret og det anbefales at du kontakter Econa om det fremgår av kontrakten at du ikke får overtidsbetalt / at overtid er inkludert i grunnlønn. 

 

I tillegg bør avtalen regulere:

 • Rettigheter under omsorgspermisjon, foreldrepermisjon og sykdom

  Folketrygden dekker kun inntektsbortfall ved sykdom og foreldrepermisjon inntil 6G, noe som tilsvarer en årslønn på 555 000,- per mai 2016. Er inntekten din høyere, bør det avtales at arbeidsgiver skal dekke full lønn under sykdom og permisjon. Omsorgspermisjon er etter loven ulønnet. Det bør derfor i tillegg avtales at lønnsplikten også omfatter denne.
 • Konkurranseklausuler

  Inneholder avtalen en konkurranseklausul, er det viktig å undersøke de tidsmessige, geografiske og yrkesmessige begrensningene klausulen gir. Econa anbefaler å være tilbakeholden med å godta slike klausuler.

 

Mer om hva du bør tenke gjennom før du skriver under ansettelsesavtalen

Econa har utarbeidet et eget temaskriv om prøvetid

 

Du kan også se seminaret med tema arbeidsavtalen. Vår egen advokat Liv Torill Evenrud tar for seg arbeidsmiljøloven, ofte stilte spørsmål og sjekkpunkter det kan være lurt å få med seg.