4 av 10 vil være toppleder

Økonomers ambisjonsnivå i arbeidslivet varierer. Hvilke grupper tror du er mest fornøyd med der de er i arbeidslivet? 

My first day on the job

Over halvparten av respondentene i Econas lønnsundersøkelse har oppgitt at de befinner seg på det ansvarsnivå de ønsker. Unntaket er de som er på medarbeidernivå, her er det mange som ønsker seg oppover på stigen. Allikevel er det 7,5 prosent som foretrekker å være på medarbeidernivået totalt sett. Tilnærmet alle toppledere befinner seg på ønsket nivå, selv om noen svært få oppgir at mindre ansvar hadde vært å foretrekke. Jo eldre man blir dets mer fornøyde er man med ansvarsnivået: Rundt 90 prosent av de eldste er fornøyde med sitt nivå, mot under en fjerdedel blant de under 30 år.

Hvor vil man være?

Stillingstrinn1

18,3 %

Stillingstrinn2

23,6 %

Stillingstrinn3

32,1 %

Stillingstrinn4

18,5 %

Stillingstrinn5

7,5 %

Fordeler vi på menn og kvinner følger Econamedlemmene det som er funnet i en del andre undersøkelser. Kvinner som befinner seg på det to øverste stillingstrinn i Econas stillingstrinnsmodell er like tilfredshet med eget ansvarsnivå som mennene, mens menn som er på medarbeidernivå eller mellomledernivå ønsker seg i større grad oppover i hierarkiet enn kvinner. Respondenter bosatt utenfor de store byene har et lavere ambisjonsnivå enn de som bor i byene. Spesielt menn i distriktet på medarbeider og mellomledernivå er mindre ambisiøse enn menn i byene når det gjelder karriere.

Vi finner flere ambisiøse arbeidstakere i privat sektor enn i offentlig sektor. I privat sektor vil halvparten oppover i systemet, mens det i offentlig sektor er 40 prosent som vil videre oppover. Kjønn kan ikke forklare denne tendensen. Dette gir litt vann på mølla til de som hevder at det er ulik rekruttering av arbeidstakertyper i offentlig og privat sektor. Spesielt når vi vet at det er en større andel arbeidstakere som har mye ansvar i privat sektor enn i offentlig sektor. Tendensen blir sterkere om en ser på de to laveste stillingstrinnene i Econas stillingstrinnsmodell. Her vil 7 av 10 i privat sektor oppover i systemet mot halvparten i offentlig sektor.

De som ønsker mer ansvar (de ambisiøse) har ikke signifikant høyere lønn enn personer i omtrent samme situasjon. Senker en signifikansnivået er det allikevel en meget svak tendens til at ambisiøse har noe høyere lønn, men i en større sammenheng er ikke dette en viktig indikator for lønnsnivå.

Det kan imidlertid se ut som det er en viss sammenheng mellom lønnsnivået i bransjene og ambisjonsnivået til respondentene. Typisk har prestisjefulle bransjer som shipping-, olje- og gass- og konsulentbransjen flere ambisiøse økonomer enn gjennomsnittet. Kanskje det er slik at etterspørselen etter ansvarsfulle jobber innenfor disse bransjene er det som gjør at lønnen i det som ofte anses som høytlønnede bransjer ikke skiller seg mer fra gjennomsnittet?