53 år som pensjonist

Vi trives bedre som mennesker når vi kjenner oss nyttige. Det er seniorene som gruppe som gleder seg mest til å gå på jobb, liker jobben sin best, som synes de mester oppgave best, og er lojale.

Senior Couple

Det er mange gode grunner for at vi skal stå lengre i jobb.

Det lønner seg for den enkelte. Pensjonssparingen fortsetter og pensjonen blir høyere når du kommer dit at du trer ut av arbeidslivet.

Det lønner seg for samfunnet. Økonomer er glad i tall. Her kommer noen til ettertanke:

Så lite som to år lengre i jobb gir en gevinst på 32 milliarder årlig ifølge en undersøkelse NyAnalyse har gjort for Econa og Senter for Seniorpolitikk. Vi har ikke råd å la være å ta i bruk de yngre eldre, for de blir bare flere. I 2030, om 14 år, vil gruppen 55-64 år utgjøre 30 % av den totale arbeidsstyrken i Norge.

Da folketrygden ble innført i 1967 var pensjonsalderen 70 år, mens gutter født samme år hadde en forventet gjennomsnittlig levealder på 70,3 år. Slikt blir det ikke store pensjonsutgifter av, og det er lett å forstå at det ble flertall for en slik reform. Jentene lå riktig nok veldig mye bedre an med 77,8 år, men hadde ikke pensjonsgivende inntekt i like stor grad som menn den gangen.

Nå kan vi pensjonere oss ved 62 års alder. Gutter som blir født i dag, har med dagens dødelighet, en forventet gjennomsnittlig levealder på 80, jenter noe lengre med 84 år. Avstanden mellom kvinner og menns gjennomsnittlige levealder fortsetter å minke. Forutsetter vi at levealderen øker i samme takt som i dag, vil vi om 100 år leve til vi er 115 år.

I et slikt perspektiv bli det å gå av som 62 åring slik vi kan gjøre i dag, en luksus vi ikke kan unne oss i fremtiden. 25 år som barn og under utdannelse, 37 år i jobb med å skape verdier og betale skatt, og 53 år som pensjonist. Produktivitetskommisjonen har kommet til at vi i de få årene hvor vi betaler skatt og bidrar til fellesskapet må opp i en skatteprosent på 65 om vi stevner fram som nå. Jeg tror ikke de overdriver!

Men tro ikke dette er et svart fremtidsbilde. Utviklingen de senere år går i riktig retning, vi jobber lengre i dag enn for bare noen få år siden. Trygdereformen virker, og får vi orden på produktiviteten vår er mye gjort. Vi må ikke glemme at det jo er bra at vi lever lengre og at våre barn kan regne med å leve enda lengre. Vi må bare huske på å bruke tiden fornuftig, til nytte for oss selv og samfunnet. Er det da riktig at den lengste perioden i livet skal tilbringes som pensjonist?