8 tips til lønnssamtalen

En god lønnssamtale skal gi en konkret vurdering av dine prestasjoner og hvordan de skal belønnes. Nedenfor har vi skissert opp noen sentrale punkter du bør tenke igjennom før lønnssamtalen.

Hvordan de årlige lønnsoppgjørene foregår og hvilken påvirkning den enkelte har i prosessen varierer. Econa anbefaler at du selv ber om en lønnssamtale dersom arbeidsgiver ikke tilbyr dette. Noen har krav på en slik samtale etter sentral eller lokal tariffavtale. 

  1. Undersøk hvilken markedsverdi du har

Markedsverdien din er hva du kunne tjent i andre jobber du er aktuell for. Econas lønnsstatistikk er et godt hjelpemiddel som gir grunnlag for sammenlikninger med en rekke variabler. De viktigste variablene er ansvar (stillingstrinn), ansiennitet og sektor (offentlig/privat). Hvis du ikke finner svar ved hjelp av lønnskalkulatoren kan du sende en e-post til karriere@econa.no. Ditt sosiale nettverk er selvsagt også en metode for å sammenlikne deg med andre.

  1. Argumentér ut fra arbeidsgivers lønnspolitikk

Jobber du i en virksomhet med klare og tydelig kommuniserte kriterier for lønnsvurdering har du et godt utgangspunkt for lønnssamtalen. Kriteriene sier noe om hvilke parametre arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering av de ansatte og hva du blir målt på. Dette må du ta inn i din argumentasjon. Typiske eksempler på slike kriterier kan være utvidet ansvar, oppnådde resultater eller anvendt kompetanse. Finnes ikke slike kriterier, bør du likevel argumentere ut i fra kvaliteter du vet arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering.

  1. Fokuser på uttrykte forventninger og oppnådde resultater i året som har gått

Mange virksomheter mangler kriterier for lønnsdannelse. Mangler kriterier, kan du selv ta ansvar for nødvendige avklaringer. Det er enklere å argumentere for og vurdere egen innsats dersom du har klare og definerte mål, samt en tydelig stillingsbeskrivelse. Klarlegging av arbeidsgivers konkrete forventninger til deg er derfor en fordel.

  1. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale atskilt

For å ha tid til å jobbe mot forhåndsfastsatte mål er det viktig at forventningsavklaringen skjer i god tid før lønnssamtalen, for eksempel i en medarbeidersamtale. Lønnssamtaler og medarbeidersamtaler bør holdes adskilt. Temaene som tas opp i en medarbeidersamtale egner seg ofte ikke i en lønnssamtale. Karriereutvikling og oppnådde resultater kan med fordel holdes adskilt. Det kan for eksempel være vanskelig å gi ærlige tilbakemeldinger på lederstil i samme samtale som lønnen din skal diskuteres. I tillegg er det viktig å ha fokus nettopp på lønn i samtalen, slik at tiden ikke går med til å diskutere alle sider ved arbeidsforholdet. Ha klart for deg hva du ønsker å oppnå.

  1. Skriv ned suksesshistorier fortløpende

Fremhev måloppnåelse, oppnådde resultater og egen innsats som har bidratt til virksomhetens utvikling, effektivisering, inntjening eller andre forhold du vet at arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering. Bruk eksempler og vær konkret. Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Vær forberedt på motargumenter. Har du for eksempel fått utvidet ansvar, lagt ned en ekstraordinær innsats, hevet kompetansenivået innen relevante områder eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året, vil det normalt telle positivt.

Noterer du slike argumenter forløpende i løpet av året vil du også ha bedre forutsetninger for å stille forberedt til lønnssamtalen.

  1. Gjennomfør lønnssamtalen før rammen for lønnsoppgjøret er fastlagt

Lønnssamtalene bør gjennomføres før rammen for lønnsoppgjøret fastsettes, det vil si før det er bestemt hvor mye lønnskostnadene skal økes totalt sett. Dette er dessverre ikke tilfelle i mange virksomheter.

  1. Vær tydelig på egne forventninger under møtet

Under lønnssamtalen bør du være tydelig på hvor stort lønnstillegg du mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for at tonen i møtet forblir konstruktiv. Det kan også være aktuelt å ta opp historikken dersom tidligere lønnsoppgjør har gitt liten uttelling og arbeidsgiver har lovet å kompensere for dette. Så langt det er mulig, bør du ta sikte på å komme til en enighet om lønnstilleggets størrelse i løpet av møtet, eller eventuelt avtale et tidspunkt for tilbakemelding.

  1. Dersom du ikke når frem: Legg grunnlaget for neste oppgjør nå

Får du ikke det lønnstillegget du ønsker bør du be om en konkret tilbakemelding fra arbeidsgiver på hvordan du kan nå det lønnsnivået du selv mener er riktig. Hvis det er mulig, bør du også forsøke å få til en konkret og mest mulig forpliktende plan med arbeidsgiver om forventninger eller mål du skal nå før neste lønnsjustering.

Relaterte artikler