Slik lykkes du i lønnssamtalen

Sentrale lønnsforhandlinger mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene skjer normalt på våren, både i offentlig og privat sektor. Om høsten er det tid for lokale forhandlinger, og mange har også individuelle lønnssamtaler på denne tiden. Her er tipsene som bidrar til en vellykket lønnssamtale og en god lønnsutvikling.

Sørg for separat lønnssamtale

Econa anbefaler at lønnssamtalen adskilles fra medarbeidersamtalen. Medarbeidersamtalens formål er å utvikle deg som medarbeider. Lønn vil ofte være et forstyrrende element i denne sammenheng. En god medarbeidersamtale tar ikke opp lønn, utover å eventuelt klargjøre sammenhengen mellom et prestasjons­basert lønnssystem og resultatvurdering hos den ansatte. En god og utviklende medarbeidersamtale vil kunne øke produktiviteten hos medarbeiderne. Dette er en mulig forklaring på at medlemmer som oppgir å ha hatt separat lønnssamtale, i snitt oppnår et høyere relativt lønnstillegg sammenliknet med medlemmer som ikke har gjennomført en egen lønnssamtale.

I statlig og kommunal sektor kan Econas medlemmer kreve at det gjennomføres individuelle lønnsutviklingssamtaler med arbeidsgiver. Samtalen gir derimot ingen forhandlingsrett, dette skjer mellom arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte i tråd med tariffavtalens vilkår. I privat sektor kan retten til lønnssamtale fremgå av tariffavtale eller i arbeidstakerens individuelle arbeidsavtale.

Econa anbefaler at du sørger for at arbeidsavtalen har bestemmelser om at lønnsvurdering skal skje årlig, og at det skal gjennomføres en egen lønnssamtale med din nærmeste leder. Slike vilkår bør forhandles frem før du signerer og takker ja til ny stilling. Er du usikker på om du har rett til egen lønnssamtale eller hvordan din lønn reguleres, så nøl ikke med å ta kontakt med Econa.

Prøv også Econas nye lønnskalkulator

Forberedelser – nødvendig for et godt resultat

Før du gjennomfører lønnssamtale med din arbeids­giver, er det avgjørende at du har satt av tid til å forberede deg, og har en plan for hvordan du skal argumentere best mulig. Du bør ha gjort en analyse av din egen kompetanse, dine leveranser og bidrag i året som har gått, og ikke minst arbeidsgivers situasjon. Ved å følge punktene under bør du kunne håndtere de fleste temaer som kommer opp i samtalen, på en god måte.

Klargjør din egen markedsverdi

Markedsverdien din er hva sammenliknbare stillinger avlønnes med, og hva du kunne tjent i andre jobber som du er aktuell for. Econas lønnsstatistikk er et godt hjelpemiddel som gir grunnlag for sammenlikninger med en rekke variabler. De viktigste er ansvar (stillingstrinn), om du har personalansvar, ansiennitet (antall år med relevant erfaring), sektor (offentlig/privat) og hvilken bransje du jobber i.

Med utgangspunkt i din markedsverdi bør du argumentere for at statistikkens lønnsnivå skal være utgangspunkt for lønnsvurderingen. Dersom statistikken ikke er helt fersk, må det tas hensyn til nyere resultater fra sentrale og lokale lønnsoppgjør som er relevante for din sektor og bransje eller virksomhet.

Skulle det være betydelige avvik mellom din lønn og markedsvilkårene for samme kompetanse og erfaring, bør du foreslå at det utarbeides en plan for hvordan dette gapet skal tettes. Dette kan gjøres gjennom føringer som binder opp kommende lønnsoppgjør, for eksempel med garanterte årlige nivåhevinger i en fastsatt periode.

Argumenter ut fra arbeidsgivers lønnspolitikk

Jobber du i en virksomhet med klare og tydelig kommuniserte kriterier for lønnsfastsettelse og lønnsvurdering, har du et godt utgangspunkt for lønnssamtalen. Kriteriene sier noe om hvilke forhold arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering, og hva medarbeiderne blir målt på. Dette må du ta inn i din argumentasjon. Ofte vil bedrifter se hen til tre grunnleggende forhold.

 • arbeidstakers personlige innsats
 • hvilke konkrete resultater arbeidstakeren har oppnådd
 • bedriftens lønnsomhet

Eksempler på kriterier kan være endringer/utvidelse av ansvar, oppnådde mål og resultater siste periode, eller anvendt kompetanse. Virksomhetens lønns­politikk vil ofte være nedfelt i personalhåndboken, men kan også være angitt i arbeidstakerens arbeidsavtale. En del virksomheter reviderer sin lønnspolitikk med jevne mellomrom – sjekk derfor i forkant av samtalen hva som er gjeldende lønnspolitikk hos din arbeidsgiver.

Finnes det ikke tydelige kriterier, bør du sørge for at du i samarbeid med leder enes om kriteriene du skal måles på. Det er enklere å argumentere for og vurdere egen innsats dersom du har klare og definerte mål samt en tydelig stillingsbeskrivelse. Klarlegging av arbeidsgivers konkrete forventninger overfor deg vil alltid være en fordel for deg som arbeidstaker.

Mangler virksomheten klare kriterier, kan du gjerne ta utgangspunkt i Econa lønnspolitikk. Denne inneholder premisser og kriterier for lønnsdannelse og legges til grunn ved foreningens inngåelse og reforhandling av tariffavtaler, både i offentlig og privat sektor. Du finner Econas lønnspolitikk her: www.econa.no/econas-lonnspolitikk1

Skriv ned suksesshistorier fortløpende

Skriv ned dine suksesshistorier fortløpende gjennom arbeidsåret. Fremhev oppnådde mål og andre resulta ter som har bidratt til virksomhetens utvikling. Dokumenter at du evner å løfte både egne prestasjoner og avdelingen du tilhører. Gjør dette ved å vise til hvordan du har samarbeidet og delt din kunnskap med kolleger. Bruk eksempler, og vær konkret.

Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Her bør du trekke frem gjennomførte leveranser av god kvalitet, til rett tid og på riktig måte. Har du som medarbeider gjort noe ekstra utover det som er forventet, og som har skapt verdi for selskapet? Vær forberedt på motargumenter. Dersom hindringer påvirket leveransene eller gjennomføringen, hva lå innenfor, eventuelt utenfor, din kontroll?

Har du hevet kompetansenivået ditt eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året, vil dette normalt telle positivt. Det gir ofte uttelling å vise at du er nysgjerrig og evner å ta til deg ny læring. I et raskt endrende arbeidsliv er bedriftens og medarbeidernes evne til stadig å lære helt avgjørende for at din arbeidsgiver skal lykkes over tid.

Kan du som medarbeider demonstrere bidrag til ønsket arbeidsmiljø og kultur, gjennom atferd og holdning som samsvarer med selskapets verdier? Bidrag som løfter omgivelsene og trekker virksomheten i riktig retning, vil ofte verdsettes høyt hos arbeidsgiver.

Faren er at du glemmer leveranser og ekstraordinære bidrag gjennom arbeidsåret. Noterer du slike argumenter fortløpende i løpet av året, er det enklere å stille godt forberedt til lønnssamtalen.

figur

Under lønnssamtalen bør du være tydelig på egne forventninger, hvor stort lønns­tillegg du mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for at tonen i møtet forblir konstruktiv.

Forventningsavklaring – tydelig lønnskrav og begrunnelse

Under lønnssamtalen bør du være tydelig på egne forventninger, hvor stort lønnstillegg du mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for at tonen i møtet forblir konstruktiv.Det kan også være aktuelt å ta opp historikk fra tidligere lønnssamtaler dersom tidligere oppgjør har gitt liten uttelling, eller dersom arbeidsgiver har lovet å kompensere for lavt lønnsnivå eller andre former for etterslep.

Så langt det er mulig, bør arbeidstaker bidra til en form for enighet om lønnstilleggets størrelse i løpet av møtet. Alternativt kan det bes om og avtales et nytt tidspunkt for tilbakemelding på arbeidsgivers tilbud og argumentasjon. Det normale er imidlertid at arbeidstaker kun har en drøftingsrett i lønnssamtalen. Det er arbeidsgiver som fastsetter den endelige størrelsen på lønnstillegget (herunder om lønnstillegg skal gis).

Dersom partene står langt fra hverandre, kan det ofte være lurt å foreslå at partene tar en pause og fortsetter dialogen i et senere møte. Dette for å sikre seg tid til å revurdere egen posisjon og argumentasjon, og få bedre anledning til å avdekke om det er andre måter å komme i mål med et akseptabelt resultat på. Ofte vil begge parter dra fordel av å kunne avslutte dialogen på konstruktivt vis. I den forbindelse vil det være særlig relevant å forsøke å oppnå et felles syn på hva partene er enige eller uenige om, og eventuelt hvordan en uenighet best bør håndteres med tanke på videre samarbeid.

Stopp argumentasjon i tide – posisjoner deg for neste års oppgjør

Husk at du legger grunnlaget for neste lønnsoppgjør i den avsluttende delen av lønnssamtalen. Får du ikke det lønnstillegget du mener du fortjener, bør du be om en konkret tilbakemelding fra arbeidsgiver på hvordan du kan nå det lønnsnivået du selv mener er riktig. Dersom det er mulig, bør du også forsøke å få til en konkret og mest mulig forpliktende plan med arbeidsgiver om hvilke forventninger eller mål du skal nå før neste lønnsjustering. Bidra gjerne til at det utarbeides et referat eller en oppsummering av de viktigste diskusjonspunktene.

Stå på, vær på ballen, og vær proaktiv i møte med utfordringene som du og ditt team står overfor i kommende periode. Vis vilje til å tilegne deg ny kompetanse og ferdigheter som er definert som viktige for selskapet fremover. Vær tydelig overfor arbeidsgiver på at du har en proaktiv holdning til å lære, søke og å kunne gi og ta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte.

Kort om Econas lønnspolitikk

Econa mener at høyt utdannede økonomer skal ha økonomisk uttelling for sin satsing på utdanning. Lønnspolitikken skal legge til rette for at den kompetanse høyt utdannede økonomer har, den kunnskap de erverver seg, det ansvarsområdet de håndterer, og de verdier de skaper, lønnes på en riktig måte. Lønnspolitikken skal bidra til at høyt utdannede økonomers kompetanse blir brukt der den kommer mest til nytte, og medfører verdiskaping i privat og offentlig sektor.

Econas lønnspolitikk baserer seg på en desentralisert, markedsbasert lønnsdannelse etter individuell vurdering, på bakgrunn av samlet formal- og realkompe­tanse, ansvar og ytelse.

Seks råd for en vellykket lønnssamtale

 1. Sørg for å holde medarbeidersamtale og lønnssamtale adskilt. Econas erfaring er at det gir deg en bedre lønnsutvikling.
 2. Argumenter med utgangspunkt i kriteriene i arbeidsgivers lønnspolitikk.
 3. Begrunn dine lønnskrav ut fra din markedsverdi og de resultatene du har oppnådd.
 4. Skriv ned suksesshistorier fortløpende gjennom arbeidsåret.
 5. Vær tydelig på dine lønnsforventninger og begrunnelsen for dine krav.
 6. Lytt til arbeidsgivers argumentasjon, og avslutt lønnsamtalen slik at du posisjonerer deg for neste års lønnsoppgjør allerede nå.

___________________________________________

→ Husk også at lønn kan være mer enn rene penger.

Ofte kan man se seg blind på årslønn, uten å reflektere over resten av godene virksomheten tilbyr de ansatte.

Arbeidsgivers forsikringsordninger kan være mye verdt for deg som ansatt. En innskuddspensjonsordning kan eksempelvis variere fra to prosent til sju prosent i innskudd (og opptil 25,1 prosent for den delen av lønnen som overstiger 7,1 ganger grunnbeløpet, det vil si rundt 700.000). Har arbeidsgiver en dårlig pensjons­ordning, må grunnlønn kompensere for dette.

Du kan også forhandle deg frem til frynsegoder som

 • videreutdanning
 • andre typer kortere kurs, coaching
 • redusert arbeidstid / en mer fleksibel arbeidsdag
 • flere feriedager
 • treningsavgift, medlemskap ved treningssenter
 • kostnadsdekning til hjelp i hjemmet
 • dekket kostnader til arbeidsklær
 • fysikalsk behandling / dekning av legeutgifter
 • tidsskrifter, avisabonnementer
 • dekning av utgifter til mobiltelefon/bredbånd
 • hjemme-pc / utstyr til hjemmekontor
 • helseforsikring
 • ulykkesforsikringer
 • foreldrepermisjon med full lønn
 • full lønn ved sykdom
 • bilordning
 • firmahytte
 • seniordager/småbarnsdager (ekstra fridager)