Alt du må vite om ferie og corona

Når kan jeg ta ferie? Kan arbeidsgiver flytte planlagt ferie? Hva skjer hvis jeg blir syk eller settes i karantene? Og hva skjer med ferien hvis jeg mottar dagpenger eller er permittert? Econas advokater gir deg svarene på dette og andre spørsmål om ferie!

Advokat Heidi Fuglesang i Econa

Heidi Fuglesang er advokat ved Econas advokatkontor.

Les også DN 15.5.2020 Kan du velge å utsette ferien til høsten?

Hvordan fastsettes sommerferien?

Du har krav på tre uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Arbeidsgiver skal i god tid før ferieavvikling drøfte tidspunkt for ferie med deg. Blir dere ikke enige, skal arbeidsgiver fastsette ferien, men i utgangspunktet varsle deg om når ferien skal tas ut senest to måneder før ferien begynner. Arbeidstakere med rett til ekstraferie (over 60 år) har rett til å bestemme uttaket av denne senioruka selv.

Mer generelle spørsmål og svar om ferie finner du i Magma 8/2019

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut lengre ferie enn opprinnelig avtalt i sommer?

Du har krav på underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før starter, hvis ikke særlige grunner er til hinder for dette. Regelen er derfor at arbeidsgiver må gi beskjed om forlengelse av ferie senest innen to måneder før ferien begynner.

Kan arbeidsgiver avlyse eller endre på min fastsatte ferie?

Arbeidsgiver kan avlyse eller endre din ferie dersom dette er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører «vesentlige driftsproblemer», og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). Coronapandemien er ikke i seg selv en uforutsett hendelse, men situasjonen kan utløse en slik uforutsett hendelse. Det skal imidlertid svært mye til, særlig nå hvor situasjonen stort sett er avklart og under kontroll. Endring av ferie skal først drøftes med arbeidstaker. Ta kontakt med Econas advokater (tlf. 22 82 80 00 hverdager 8-15) dersom arbeidsgiver ønsker å endre avtalt ferie.

Har jeg krav på erstatning dersom arbeidsgiver avlyser eller endrer ferien min?

Dersom ferien din blir endret eller avlyst av arbeidsgiveren, kan du kreve erstatning for dokumenterte utgifter du ikke får refundert, samt merkostnader som følger av endringen. Du bør orientere arbeidsgiver om slike kostnader i drøftelsene med arbeidsgiver.

I de fleste tilfeller vil den mest praktiske løsningen være at du og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien. Ved en slik avtale har du ikke nødvendigvis krav på erstatning for merutgifter fra arbeidsgiver, og dette bør i så fall være en del av avtalen.

Kan jeg avlyse eller ta ut kortere ferie enn avtalt på grunn av avlyste ferieplaner?

I utgangspunktet regulerer ikke ferieloven en situasjon knyttet til uforutsette hendelser på din side. Du har ingen rett til å få utsatt ferien, og må eventuelt ta opp et slikt ønske med arbeidsgiver. Unntaket fra dette er dersom du blir syk i ferien eller skal ut i lovbestemt permisjon.

Du må imidlertid huske at det i utgangspunktet ikke er lov å overføre mer enn to uker ferie til påfølgende ferieår, og at arbeidsgiver har en plikt til å påse at denne regelen overholdes.

Hva skjer hvis jeg er syk når ferien skal tas ut?

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Dersom du blir syk i løpet av ferien, kan tilsvarende antall feriedager som du er syk utsettes til senere i ferieåret. I begge situasjoner må sykdommen dokumenteres med legeerklæring og fremlegges så raskt som mulig for arbeidsgiver.

Hva er mine rettigheter dersom jeg blir satt i karantene rett før eller under ferien?

NAV har på sine sider bekreftet at de som er smittet eller antatt smittet og av den grunn pålagt karantene, har rett til sykemelding. Hvis du er syk, vil du ha rett til å få det samme antall feriedager utsatt til senere i ferieåret, jf. over. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes raskest mulig etter at du er tilbake på jobb.

Hvis du imidlertid med viten og vilje har brutt nasjonale reiseråd og derfor blir ilagt karantene ved hjemkomst til Norge, kan du tape retten til sykepenger. Du vil da kunne nektes sykepenger i karantenetiden. Du vil med andre ord ikke har krav på sykepenger i den perioden du skulle hatt ferie.

Har jeg krav på lønn dersom jeg blir satt i karantene som følge av utenlandsferie?

Hvis arbeidsgiver har pålagt alle ansatte hjemmekontor, og du kan gjennomføre alle arbeidsoppgaver i karantene, vil ikke dette være et problem. Dersom du må møte opp på jobb, gjelder samme svar som på spørsmålet over.

Hva skjer med planlagt ferie hvis jeg er/blir permittert?

Blir du permittert, og har planlagt ferie i permitteringsperioden, kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut den planlagte ferien selv om du er permittert. Du og arbeidsgiver kan imidlertid avtale at ferien skal utsettes. Feriefravær stopper imidlertid virkningen av permitteringen, noe som medfører at feriedager ikke teller med i beregningen av den totale tillatte permitteringstiden på 26 uker.

Hva skjer med dagpengene når jeg tar ferie?

Du får ikke dagpenger når du avvikler ferie, og du må gi beskjed til NAV om at du har ferie. Du har krav på å få utbetalt feriepenger som du har opptjent i fjor. Disse skal utbetales uten skattetrekk fordi skattetrekket skjedde i fjor.

Du opptjener ikke feriepenger i perioden du er permittert. Det betyr at arbeidstakere som blir permittert i 2020 får en lavere utbetaling av feriepenger i 2021.

Econas advokater er her for deg. Du kan alltid kontakte oss her, så får du raskt svar. Vår telefonvakt 22 82 80 00 er bemannet hverdager fra 8-15. 

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.