Arbeidsrettslig bistand fra Econas arbeidslivsavdeling

Leder for Econas arbeidslivsavdeling, advokat Per Christian Rogdar, oppsummerer her bruken av det juridiske medlemstilbudet i 2017. Ved årsskiftet styrket foreningen det juridiske medlemstilbudet med virkning fra 1. januar 2018. Hovedtrekket i endringene presenteres nærmere.

Bruken av det juridiske medlemstilbudet

Econas seks advokater og advokatfullmektiger bisto foreningens medlemmer i cirka 1 250 individuelle saker i løpet av 2017. Dette er en markant økning på rundt 20 prosent fra foregående år, og i tråd med den tydelige trenden som har vedvart siste tiår. Foreningen får flere medlemmer, cirka 21 000 per 31.12.17 mot cirka 15 000 medlemmer per 31.12.07. Medlemmene benytter det juridiske tilbudet i stadig større grad, ved at antallet saker har mer enn fordoblet seg over en tiårs periode, cirka 1 250 saker pr 31.12.17 mot cirka 550 saker per 31.12.07. Utviklingen er entydig, og tilbakemeldingene understreker at dette er et viktig medlemstilbud, enten man er tidlig i karriereløpet eller har mange års arbeidslivserfaring bak seg.

De aller fleste sakene løses på minnelig vis, men tendensen senere år er at flere saker havner i rettsapparatet. Flere arbeidstakere må gå til søksmål for å finne en fornuftig løsning på en fastlåst konflikt. Rettsreglene som griper inn i den enkeltes arbeidsforhold, blir stadig flere, og regelverket på mange områder (f.eks. pensjon, konkurranseklausuler eller personvern) blir mer omfattende og komplekse. Dette gjør at flere benytter seg av foreningens juridiske tilbud. Dette bakteppet er noe av grunnen for at Econa ved inngangen til 2018 har styrket det juridiske medlemstilbudet slik at det treffer medlemmenes behov enda bedre.

Typen henvendelser

Blant samtlige saker Econas rådgivere har fulgt opp i 2017, var én av fire saker gjennomgang av arbeidsavtaler. Dette er henvendelser som typisk kommer i forbindelse med jobbskifte. Her kan vi som rådgivere bistå preventivt og bidra til at unødige konflikter oppstår. Samtidig kan vi komme med innspill som kan bidra til å gjøre avtalen mer balansert og i tråd med «markedsvilkår».

Stillingsendringer og opphør av arbeidsforhold er to andre sakstyper vi jobber mye med, og som i sum også utgjør rundt 25 prosent av det totale antallet saker. Det vanlige er gjerne at arbeidsgiver krever endringer i ansvar eller betingelser som den ansatte ikke ønsker, eller at arbeidsgiver av ulike årsaker ønsker eller krever en avslutning av den ansattes arbeidsforhold i virksomheten.

Utover dette er det mange henvendelser om lønn, lønnsendringer, bonusvilkår, konkurranseklausuler og pensjonsvilkår. Vi har også jevnlige henvendelser om saker som omhandler arbeidstid og kompensasjon i tråd med arbeidsmiljølovens krav, varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten, sykdom, korrekt fastsetting av ferie og utbetaling av feriepenger.

Styrking av Econas juridiske medlemstilbud

Fra 1. januar i år styrket Econa det juridiske medlemstilbudet.

Nå blir det slutt på differensiering av antall timer juridisk bistand basert på medlemskapstid. Er du ordinært betalende medlem, og har du vært det siste tremånedersperiode, kan du nå få kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand uten at timene telles eller at det settes noe tak på omfanget av bistanden. Betingelsen er at saken du søker bistand for, må ha oppstått etter innmelding, og kontingenten må være betalt. Tilbudet om rådgivning og bistand gjelder uavhengig av arbeidssted/bosted. I dette nye tilbudet tar foreningen prosessrisikoen dersom det er nødvendig å gå til domstolene for å løse saken. Ved at timebegrensingen er fjernet, og ved at foreningen også dekker eventuelle idømte sakskostnader (dersom saken mot formodning skulle tapes), fremstår tilbudet med en langt større trygghet for medlemmer som utsettes for usaklige oppsigelser eller på annen måte utsettes for urett i sin arbeidssituasjon.

Er du studentmedlem, har du ikke krav på juridisk rådgivning i perioden du betaler studentkontingent. Du kan likevel få hjelp av foreningens advokater til å gå gjennom første arbeidskontrakt etter fullført utdanning.

Søk bistand i god tid

Mange medlemmer kommer først til oss når konflikten har blitt et faktum, og det haster med å finne løsninger – saken brenner. Vi ser at de beste løsningene gjerne oppnås når saken kan følges opp gjennom dialog over tid. Der det er mulig, er det lurt å ta kontakt på et tidlig stadium og før saken har eskalert. Dette gjør det enklere å bidra til å finne de beste løsningsalternativene.

Veldig mange av medlemmene som tar kontakt, uttrykker at de trenger umiddelbar dialog med advokat. Vi jobber kontinuerlig med å holde responstiden så kort som mulig, men opplever dessverre ofte at vi kunne bidratt til bedre løsninger dersom kontakten ble tatt før situasjonen og problemet har fått utvikle seg.

Econas advokater er enkle å nå på telefon eller aller helst på epost til advokat@econa.no. Legg gjerne med en kort oppsummering av sakens faktum og kopi av arbeidsavtale eller annen relevant dokumentasjon.

Oppdatering: Vilkårene for juridisk bistand har i senere tid blitt endret, slik at enda flere av våre medlemmer har krav på juridisk bistand. Sjekk om du oppfyller vilkårene for juridisk bistand her.