Arbeidstidsreglene fungerer ikke

 

Econa er opptatt av at arbeidsmiljøloven skal være tilpasset dagens og fremtidens arbeidsliv. Ett av fokusområdene våre har vært arbeidstid og stillingsbetegnelsen ”særskilt uavhengig stilling”, noe som eksempelvis gjør at man er unntatt arbeidstidsreglene og ikke får overtidsbetalt.

Media har også fokusert på dette, ikke minst i en artikkel i Finansavisen i slutten av januar der en IT-ansatt konstant brøt arbeidsmiljøloven fordi han jobbet etter kl 21 for å få familie- og arbeidslivskabalen til å gå opp. HR-direktør Yvonne Fosser i HP foreslo en endring i arbeidsmiljøloven, og en innføring av en kategori for en fleksibel stilling.

Per Christian Rogdar, leder av Econas arbeidslivsavdeling, kommenterte utspillet og sier at arbeidstidsreglene blir oppfattet som så kompliserte at mange bedrifter ser seg tjent med å bryte loven.

-Econa synes det er bra med konkrete og konstruktive forslag til lovendringer som gir et økt handlingsrom, og som i tillegg balanserer hensynene mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden på en god måte. Econa krever derfor forenkling og videreutvikling av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Vi synes forslaget om å innføre en mellomkategori med ”fleksibel stilling” er interessant, og noe som lovgiver og arbeidslivets parter bør jobbe videre med, sier Rogdar.

Unntaksbestemmelsen misbrukes
Arbeidsmiljølovens unntak for særlig uanhengige stillinger brukes i dag ofte på stillinger som den ikke er ment for. Ofte ansettes nyutdannede kandidater i denne stillingsbetegnelsen, uten at kriteriene for ”særskilt uavhengig stilling” ligger til grunn. Arbeidsgivere legger ofte press på den ansatte for at vedkommende skal akseptere at vedkommendes stilling kommer inn under unntaket. Typisk ligger dette inne i selskapene standardkontrakter. Arbeidsavtalen og unntaket til arbeidstidsbestemmelsene følger ofte den ansatte så lenge vedkommende er i samme bedrift. Slik omgår arbeidsgiver ofte problemer med krav om overtidsgodtgjørelse eller at arbeid ikke kan utføres kvelds- og nattestid.

Arbeidstiden må være forsvarlig
Econa er opptatt av at den enkelte arbeidstaker skal ha en forsvarlig arbeidsbelastning over tid. Nye arbeidstidsbestemmelser må derfor sørge for at ansatte som aksepterer en avtale om fleksibel arbeidstid med sin arbeidsgiver, ikke blir tvunget til at å akseptere denne løsningen mer enn for en bestemt periode.  En slik ordning vil gjøre at den ansatte kan utføre arbeidsoppgaver utenfor normalarbeidstiden, enten fordi det er behov sett fra arbeidsgivers side eller fordi det er hensiktsmessig og ønsket av den ansatte. 

Den enkelte arbeidstakers livs- og arbeidssituasjon er i stadig endring, og det som er en god løsning for begge parter i et bestemt år, kan være uutholdelig på et senere tidspunkt. Avtaler med stor fleksibilitet til når arbeidet kan utføres, kan fort ende med å legge utilbørlig press på enkeltarbeidstakere i forhold til hvor stor tilgjengeligheten skal være. Nye lovbestemmelser må derfor ta høyde for å unngå uheldige innlåsningseffekter. Kanskje bør det ikke være mulig å gjøre avtaler om ”fleksibel stilling” for mer enn 1 år av gangen. Skal ordningen videreføres bør det skje på bakgrunn av forhandlinger mellom partene, der også den ansatte kan takke nei og i stedet ha normal arbeidstid, gjerne med fastsatt kjernetid.

Forenkling nødvendig
Debatten om mer fleksible arbeidstidsbestemmelser vil fortsette. Mange snakker om behovet om økt fleksibilitet uten å konkretisere hvor skoen eller lovverket faktisk trykker. Andre igjen rister på hodet, og viser til at dagens lovverk gir partene det nødvendige handlingsrommet, bare mulighetene tas i bruk. Econa får jevnlig henvendelser fra medlemmer som synes at lovverket er for innfløkt og lite tilgjengelig. Dette gjelder også ansatte som utøver arbeidsgiverfunksjoner for eksempel som mellomledere.

Partenes felles utfordring blir derfor å sikre gode og fleksible arbeidstidsbestemmelser i et lovverk som er oversiktlig og lett tilgjengelig. Dette må til for at det skal kunne følges. Fleksibilitet må ikke gå på bekostning av vernebestemmelser som fortsatt må sikre at arbeidstakere ikke påføres uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Det må være en klar målsetning om at verken arbeidstaker eller arbeidsgiver skal måtte ha tilgang på en HR-avdeling eller måtte kontakte advokat for å forstå og tilpasse seg de lovens reviderte arbeidstidsbestemmelser.

Se Per Christian Rogdars kommentarer i Finansavisen 17. januar   og Dagens Næringsliv 1. november 2013.

Her er hva Econa mener om arbeidstid:

Følgende hovedpunkter inngår i Econas syn på arbeidstid:

Econa mener at arbeidstidsordninger bør tilpasses arbeidssituasjonen i ulike sektorer og virksomheter, og samtidig gi en god balanse mellom arbeidstid og fritid for ansatte over tid.

Arbeidstidsordninger bør bidra til å nå målene i samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, blant annet ved å motvirke sykefravær og bidra til et lengre yrkesliv.

Econa erkjenner arbeidsmiljølovens betydning for å beskytte ansatte mot urimelige arbeidsvilkår og bidra til en god balanse mellom arbeid og fritid. Utviklingen mot et mer kunnskapsbasert arbeidsliv bør etter Econas syn likevel føre til større fleksibilitet i reguleringen av arbeidstid enn det dagens regler innebærer. Samtidig bør loven fortsatt fastsette en øvre grense for samlet arbeidsbelastning over tid. Econa vil derfor arbeide for at lovverket skal gi mulighet for arbeidsgiver og arbeidstaker til å avtale arbeidstider som periodevis avviker fra dagens regler i arbeidsmiljøloven. Slike avtaler skal inngås mellom partene sentralt eller lokalt i hver virksomhet. All arbeidstid utover normalarbeidstid skal kompenseres i form av lønn, ferie eller avspasering.

Econa mener det bør klargjøres hvilke typer stillinger som kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. For hver enkelt skal unntaket fremgå av arbeidsavtalen som også skal angi hvordan det kompenseres for dette, for eksempel i vilkårene for lønn, ferie eller avspasering.

Econa mener mulighetene for fleksible arbeidsordninger bør brukes til fordel for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er viktig at forventningene til bruk av ordninger for fjernarbeid, fleksibel arbeidstid og bruk av elektronisk utstyr avstemmes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Slike ordninger skal derfor avtalefestes.

Econa mener tjenestereiser er en del av arbeidsforholdet og at reisetid derfor skal inngå i bestemmelser og avtaler om arbeidstid.

Econa mener arbeidstakere bør ha en lovfestet rett til redusert arbeidstid og at arbeidsgiver skal ha et ansvar for å tilrettelegge for dette.