Bedre og mer effektiv oppfølging av sykemeldte arbeidstakere?

Fra og med 1. juli i år, ble reglene for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere endret. Bakgrunnen for dette er et ønske om å forenkle reglene, skape mindre byråkrati og gi arbeidsgiver mer tid til sykefraværsoppfølging.

 

Arbeidsgivere skal ha mer fokus på å få sykemeldte tilbake i jobb enn å fylle ut skjemaer.

Kort fortalt, innebærer regelendringene følgende: 

  • Arbeidsgiver har ikke lenger en plikt til å rapportere inn til NAV om det er utarbeidet oppfølgingsplan og avholdt dialogmøte med den sykemeldte.
  • NAV skal ikke lenger kunne sanksjonere brudd på oppfølgingspliktene. Tidligere hadde NAV rett til å gi arbeidsgiver et gebyr dersom arbeidsgiver ikke rapporterte i henhold til regelverket.
  • Arbeidsgiver har ikke lengre plikt til å avholde dialogmøte dersom arbeidstaker er delvis sykemeldt. Ved delvis sykmelding skal dialogmøte bare avholdes dersom arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder ser et konkret behov for det.
  • Dialogmøte skal som hovedregel være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Andre aktører som sykmelder og bedriftshelsetjeneste skal bare delta når partene mener at det er særlig behov for det. 

Ved en forenkling av reglene, kan vi håpe at arbeidsgiver faktisk bruker mer tid på å tilrettelegge bedre for at sykemeldte kan komme tilbake på jobb.Tilrettelegging kan  for eksempel  være tilpassede kontorplasser,  fleksibilitet i forhold til arbeidstid, tilpasning for hjemmekontorløsning, tilrettelagte arbeidsmengde slik at arbeidstaker kan være delvis sykemelt en periode el.

Det er fremdeles en rekke arbeidsgivere som har en god vei å gå i forhold til å drive et godt og målrettet sykefraværsarbeid, ikke minst med tanke på forebygging av sykefravær, men også i forhold til tilrettelegging for utnyttelse av restarbeidsevnen til de arbeidstakere som har redusert arbeidsevne i kortere eller lengre perioder.

Når det er sagt, er mange arbeidsgivere allerede i dag flinke til å se muligheter og ikke begrensninger i sitt tilretteleggingsarbeid/ sykefraværsarbeid. Slike arbeidsgivere trenger vi flere av!

For tips og råd til et aktivt og godt sykefraværsarbeid, anbefaler vi å kikke innom www.inkluderende.no.