Coronaviruset og jobb: Dette lurer medlemmene på

Econa har hatt et digitalt nettmøte der medlemmene kunne stille spørsmål vedrørende hvordan coronaviruset påvirker egen arbeidssituasjon. Her får du alle spørsmål og svar!

Spør Econa – vi hjelper deg

Q: Hvordan beregnes dagpenger gjennom påsken i  helligdagene? Hvilken effekt har helligdagene på utbetalingsbeløp?

A: Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden. Den 23. mars ble reglene endret slik at permitterte nå får dagpenger i påsken.

Q: Bedriften vurderer permittering. Ansatte spør om de kan få avvikle ferie i stedet for å bli permittert. Hvordan bør man handtere dette?

A: Takk for spørsmålet ditt. Det er mange som lurer på dette nå. Nå vet ikke vi om du representerer arbeidsgiver eller deg som ansatt i dette spørsmålet, men slik tidene er nå, råder vi begge sider til å finne løsninger som fungerer best mulig for begge parter. Det er i begges interesse at virksomheten ikke går konkurs, må permittere eller i verste fall si opp ansatte. Vi har i noen tilfeller anbefalt ansatte å høre med sin arbeidsgiver om uttak av ferie kan være et tiltak for å motvirke permittering. Vi vet dessverre lite om hvor lenge denne perioden vil vare. Er vi heldige, vil den bare pågå noen uker til, og da kan uttak av ferie være en løsning for de virksomhetene som har en midlertidig likviditetsutfordring.

Ved å ta ut ferie et par uker, vil virksomhetene unngå å måtte betale ut lønn i en nærmere periode som kanskje kan hjelpe dem over kneika. Da slipper de ansatte også permitteringen med de konsekvenser det har for lønn og inntjening.

Q: Jeg er student og har signert kontrakt om summer internship. Si at situasjonen forblir som den er i dag med permitteringer og hjemmekontor, eller vedvarer i en mildere form. Kan arbeidsgiver endre eller annullere kontrakten min? Om det skulle skje, vil jeg ha noen rettigheter til kompensasjon fra bedriften eller dagpenger fra NAV?

A: Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke «trekke» kontrakten når avtale er inngått. Men en arbeidsavtale kan sies opp før du begynner i jobben. Men oppsigelsen må følge de samme kravene til saklighet som ellers. Dette kan være tilfelle hvis f.eks. behovet for arbeidskraft har endret seg etter avtaleinngåelsen. Sakligheten av en oppsigelse må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

I utgangspunktet har man som student ikke krav på dagpenger. Dette følger av regelverket i folketrygdloven slik de er utformet i dag. (Regjeringen har bestemt at  økonomiske ytelser fra Lånekassen til studenter som opplever inntektsbortfall, nå vil endres slik at lån gjøres om til stipend .Hvis man er ferdig med utdanningen vil man i utgangspunktet omfattes av de ordinære reglene om arbeidstaker og permittering/oppsigelse.

Vilkårene for å motta dagpenger følger av folketrygdloven. For å motta dagpenger må du oppfylle vilkårene, som kan være noe forskjellig om du er permittert eller sagt opp. Vi anbefaler derfor at du sjekker NAV sine sider for mest mulig oppdatert informasjon.

Q: Jeg har blitt permittert fra min jobb 50% i to uker, så 100%. Ved siden av har jeg en 20% stilling som jeg pr nå ikke har blitt permittert fra. Hvordan påvirker ekstrajobben mine krav til dagpenger?

A: Da inntektsbortfallet ditt ikke vil være 100 % i perioden med 100% permittering grunnet ekstrainntekten, vil nok NAV ta hensyn til det ved utbetaling av dagpenger. Her må vi ta forbehold om at det er NAV som beregner og utbetaler dagpenger, og vil av den grunn anbefale deg å ta direkte kontakt med NAV for å få et sikkert svar.

Q: Bedriften jeg jobber i, har valgt å permittere alle i avdelingen 50% uavhengig av arbeidsoppgaver, arbeidsmengde eller ansiennitet. Dette før jeg har hatt anledning til å bruke av omsorgsdagene mine. Arbeidsgiver mener jeg ikke kunne velge å først bruke omsorgsdager for å så bli permittert. Stemmer dette? Det virker særdeles lite fleksibelt, og for arbeidstakere med små barn, vil denne utvidelsen av omsorgsdagene bli verdiløs da man ikke rekker å bruke de før man er permittert.

A: Jeg forstår godt at du synes situasjonen er frustrerende. Imidlertid er det dessverre slik at arbeidsgiver ikke har plikt til å tilrettelegge for uttak av omsorgsdager før de går til permittering. Dersom arbeidsgiver velger å permittere før de ansatte evt. ber om omsorgsdager, har arbeidsgiver anledning til dette. Vi har full forståelse for at dette rammer arbeidstakere og deres familier hardt, men for arbeidsgiver vil det kunne anses å være usaklig å avvente permittering av småbarnsforeldre fordi de har mulighet til å ta ut omsorgsdager.

Q: Hvis man er sykemeldt før man får permitteringsvarsel, får man sykepenger av normal lønn så lenge man er sykemeldt? Skal man likevel melde seg til NAV for å søke om dagpenger med en gang, eller søker man først når sykemeldingen går ut?

A: Dersom du er sykemeldt før en permittering trer i kraft vil du i utgangspunktet ha rett på sykepenger. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver opphører når permitteringen trer i kraft. Det vil si ved utløpet av varslingsperioden. Etter dette overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden. NAV utbetaler sykepenger opp til 6G.

Dersom du blir sykmeldt etter at permitteringsperioden har startet, vil ikke arbeidsgiver være forpliktet til å betale sykepenger. I slike tilfeller vil NAV utbetale sykepenger basert på dagpengesats.

Du bør uavhengig av sykemelding ta kontakt med NAV når du får permitteringsvarsel.

Q: Jeg venter jobbtilbud denne uken og planlegger å si opp før månedsskifte. Jeg har én mnd oppsigelsestid og vil starte i ny jobb 1.mai. Samtidig har arbeidsgiver sagt at permitteringer kan bli aktuelt fremover. Hvordan vil en permittering påvirke oppsigelsestid om jeg a) sier opp først, og så blir permittert eller b) de permitterer før jeg rekker å si opp.

A: Dersom du allerede har sagt opp din stilling før permitteringsbehovet oppsto, er gjeldende rett uavklart om hvilke regler som skal gjelde. Det vil være opp til domstolene å avgjøre i den enkelte sak hvorvidt arbeidstaker blir omfattet av permittering uten lønn. I et slikt tilfelle ville jeg forsøkt å avtale med arbeidsgiver en kortere oppsigelsestid dersom du kan starte hos ny arbeidsgiver tidligere.

Hvis du sier opp mens du er permittert har du 14 dagers oppsigelsestid. Disse dagene har du krav på lønn i oppsigelsestid, med mindre ny arbeidsavtale er til hinder for dette. Du vil dermed ikke ha krav på dobbel inntekt i denne perioden.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du er bundet av tariffavtaler kan andre vilkår gjelde.

Q: Jeg har fått permitteringsvarsel med 50% permittering pga. koronasituasjonen. I utgangspunktet gjelder dette ca. 10 uker. De nye retningslinjene fra Regjeringen/NAV sier at man får dekket full lønn i 20 dager, for så at man får dekket 62,4% av 3G-6G. Hvordan blir egentlig utbetalingen fra NAV i slike tilfeller med 50% permittering dersom man tjener over 6G?

A: Man får dekket full lønn inntil 20 dager opptil 6 G. De to første dagene dekkes av arbeidsgiver, 4 dager dersom du er 50 % permittert. Om du får 18 eller 36 dager med lønn inntil 6 G vil vi få svar på når den nye forskriften til lønnspliktloven er endelig utformet.

Beregningsgrunnlaget for permitteringspengene og dagpengene er aldri høyere enn ca. 600 000. Dette betyr at om du i dag har høyere lønn enn 6 G, har ikke det noe å si for utbetalingene dine. Etter lønnspliktperioden får du 50 % av (80 % opp til 3 G) og 50 % av (62,4 % av 6 G) inntil 26 uker etterpå.

Q: Jeg står i fare for å bli permittert i løpet av de nærmeste ukene, og jobber for tiden på hjemmekontor med to små barn. Hvis man forventer permittering innen nærmeste fremtid, vil det da være lurt å ta ut 20 dager med omsorgspermisjon? For min del vil det vel sikre inntekt i 20 dager (omsorgspermisjon)  20 dager (permittering)? Og vil dette være økonomisk sett dyrere for min bedrift sammenlignet med å kun gi meg permittering?

A: Du er ikke den eneste som lurer på dette. Dessverre for deg er det slik at arbeidsgiver ikke må ta hensyn til eventuelle omsorgsdager dersom behovet for permittering er tilstede. Så dersom du avvikler eller planlegge å avvikle omsorgsdager, vil en eventuell permittering få virkning selv om du er i omsorgspermisjon. Omsorgspermisjon kan du bruke før arbeidsgiver varsler permittering og i dagene før permitteringen iverksettes.

Q: Jeg har blitt permittert, men tolker det at andre oppfyller utvalgskriteriene (i hovedsak ansiennitet) før meg. Jeg har tidligere sagt opp min jobb og starter i ny virksomhet senere i sommer. Nå er jeg i oppsigelsestid og jeg mistenker at dette er bakgrunnen for at jeg ble permittert. Kan jeg kreve innsyn i mine medarbeideres ansiennitet der jeg mener det kan være brist mot utvalgskriteriet?

A: Takk for et interessant spørsmål. Dersom du mistenker at arbeidsgiver ved beslutning om permittering ikke har anvendt kriteriene for utvelgelse korrekt, kan du ta kontakt med oss. Vi kan i så fall be om en nærmere redegjørelse fra arbeidsgiver.

Dersom du vil gjøre det selv, kan du rette en generell henvendelse til arbeidsgiver om dette. Om du vil ha krav på innsyn i hver enkelt ansattes ansiennitet er mer usikkert. Du kan i første omgang be om en oversikt over hvor lang ansiennitet anonymiserte ansatte har for nærmere vurdering. Dersom saken hadde kommet på spissen i en rettssak, er det krav på innsyn. Imidlertid er det nok slik at de fleste arbeidsgivere vil være tilbakeholdne med å gå ut med andre ansattes personopplysninger. Derfor kan du be om dette i anonymisert form.

Q: Hvordan er det om en er sykemeldt og mottar permitteringsvarsel fra arbeidsgiver? Følger en likevel sykemelding med vanlig sykelønn og blir permittert, eller går over på dagpenger etter endt sykemelding?

A: Dersom du er sykemeldt, kan du likevel bli permittert fra arbeidsgiver. Du vil uansett motta sykepenger så lenge du er sykemeldt. Hva slags type ytelse du får ved eventuell friskmelding kommer an på når du blir friskmeldt i løpet av varslingsperioden/arbeidsgiverperioden eller den perioden staten skal betale deg lønn. Dersom du er sykemeldt kan du ikke melde deg som arbeidssøker hos NAV. Dette skal du først gjøre i det du er friskmeldt.

Vil man gå over til 6G begrensningen etter hvert dersom man allerede er sykemeldt? Ja- 6G begrensning vil tre inn dersom man permitteres når man er sykemeldt (eks når arbeidsgiver betaler alt over 6 G opp til full lønn)

Q: Jeg er ansatt 50%, men blir sannsynligvis permittert. Samtidig driver jeg privat praksis som 50%. Mange klienter (de fleste) avlyser og kun et fåtall vil møtes digitalt/video. Min inntekt fra privat praksis blir derfor nær null. Kan jeg søke dagpenger for bortfall av inntekten? Eventuelt som for selvstendige næringsdrivende basert på snitt fra siste tre år?

A: Svarer på spørsmålet med den forutsetning at du er selvstendig næringsdrivende i dine 50% i privat praksis. Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

Q: Hvis man er sykemeldt før man får permitteringsvarsel, får man sykepenger av normal lønn så lenge man er sykemeldt? Skal man likevel melde seg til NAV for å søke om dagpenger med en gang, eller søker man først når sykemeldingen går ut?

A: Dersom du er sykemeldt før en permittering trer i kraft, vil du i utgangspunktet ha rett på sykepenger. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver opphører når permitteringen trer i kraft, det vil si ved utløpet av varslingsperioden . Etter dette overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. NAV utbetaler sykepenger opp til 6G. Dersom arbeidstaker skulle bli friskmeldt før permitteringen opphører, vil arbeidstaker ha krav på lønn i en arbeidsgiverperiode på 20 dager, der de to første dagene betales av arbeidsgiver.

Dersom du blir sykmeldt etter at permitteringsperioden har startet, vil ikke arbeidsgiver være forpliktet til å betale sykepenger. I slike tilfeller vil NAV utbetale sykepenger basert på dagpengesats. Du bør uavhengig av sykemelding ta kontakt med NAV når du får permitteringsvarsel.

Q: Vi har en ansatt som startet hos oss i august. Dette er første jobben med 100% stilling, fordi den ansatte kom rett fra studier. Finnes det unntak for beregning av dagpenger ved permittering for arbeidstakere som startet i arbeidslivet for under 1 år siden? Jeg har hørt at i enkelte tilfeller blir de siste 6 mnd brukt som grunnlag.

A: Dagpenger blir beregnet på grunnlag av inntekten i de siste tolv avsluttede kalendermånedene før søknadstidspunktet, eventuelt gjennomsnittet av de siste 36 avsluttede kalendermånedene før søknadstidspunktet dersom det gir bedre uttelling. Du kan lese mer på NAV sine nettsider.

Q: Jeg har vært i full jobb siden 2014, men har siden høsten 2019 tatt nettstudier 100% ved siden av full jobb. Bør jeg melde meg av studiene nå mtp dagpenger fra NAV, dersom jeg står i fare for permittering? Hvis ikke NAV kan hjelpe meg pga studentstatusen, hva kan isåfall Lånekassen gjøre? Redd for å havne mellom to stoler her.

A: Utdanning utenfor normal arbeidstid kan i visse tilfelle kombineres med dagpenger. NAV har info om studier ved siden av heltidsjobb på sine nettsider.

Regjeringen har varslet at det vil komme nye regler rettet mot studenter som mister inntekt grunnet permittering.

Q: Noen sa til meg at bedrifter som permitterte før Stortinget vedtok kun 2 dagers lønnsplikt og at staten dekker 20 dager full lønn vil gå under gammelt regelverk, f.eks. om man permitterte med virkning fra søndag 15. mars. Dvs. da at bedriften har 15 dagers lønnsplikt og at de ansatte ikke får dagpenger tilsvarende full lønn første 20 dager. Er dette riktig?

A: Arbeidsgiver må betale full lønn under varslingsfristen. Etter varslingsfristens utløp starter arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er med virkning fra 20. mars redusert fra 15 til 2 dager. Arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager den 20. mars 2020, slipper flere dager med lønnsplikt. NAV overtar etter dette regningen, og du som ansatt skal få full lønn inntil 6 G opptil 20 dager etter permitteringen trådte i kraft, de første to dagene betalt av arbeidsgiver.

Q: Jeg driver rådgivning i eget selskap. Bare meg er ansatt. Eksisterende oppdrag er satt på vent, det ble en 100% stopp sist fredag. Avtalen med oppdragsgivere er jo litt enkelt inngått og ikke noe tar hensyn til virus situasjonen og dermed ble det bråstopp. Kan jeg fortsatt permittere meg selv og få dagpenger? Varsel frist på 14 eller 2 dager?

A: Når man er ansatt i sitt eget aksjeselskap er man arbeidstaker, og kan derfor i utgangspunktet permitteres og ha rett til dagpenger. Hvis man som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer seg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. Det kan derfor være lurt å ikke permittere seg selv mer enn 80 prosent.

Husk at du som medlem alltid kan sende oss en e-post på post@econa.no 
eller ringe oss på 22 82 80 00 (hverdager fra 8-16) for generelle henvendelser. Ønsker du juridisk rådgivning, bruk linken https://www.econa.no/juridisk-henvendelse