Da klokka klang..

I år begynte nesten 13.000 studenter på et studieprogram i økonomifag. Dette gjør studiet til et at de mest populære studieprogrammene som tilbys ved Norske universiteter og høyskoler i dag. Hvorfor velger så mange å ta fatt på nettopp dette studiet?

Mange valgmuligheter 

Økonomiutdanningen gir deg i løpet av studietiden anledning til å ta mange spennende valg. I løpet av utdanningen kan du velge å spesialisere deg innen en rekke fagområder, og på den måten spisse spisse graden din inn mot det du er spesielt interessert i. Studiet tilbyr stort sett også mange utvekslingsmuligheter som kan være berikende, både faglig og kulturelt.  

Tilpasset arbeidsmarkedet

Våren 2015 ble det uteksaminert mer enn 3000 masterutdannede økonomer på norske studiesteder, kandidater som allerede er, eller snart skal bli en del av norsk næringsliv. Før de var ferdig uteksaminert hadde over 50% av dem fått et eller flere jobbtilbud. Selv i dagens litt tøffere arbeidsmarked ser vi med andre ord at nyutdannede økonomer rekrutteres rett inn i spennende og relevante jobber.

Mange jobbmuligheter

Den økonomisk-administrative utdanning skiller seg fra en del andre høyere utdanninger som blant annet medisin og juss ved at det er en generalistutdanning. Utdanningens innhold er bred og består av en rekke basiskunnskaper som arbeidsgivere trenger. Dette resulterer i at nesten alle Econas medlemmer bekrefter at den jobben de ender opp i er relevant for den utdanningsbakgrunnen de har.

Gode fremtidsmuligheter

SSBs framskrivinger viser i dag at det vil bli et overskudd av kandidater med økonomisk-administrativ utdanning. Per dags dato har framskrivingene slått feil og Econa tror at bakgrunnen for dette blant annet ligger i den bredden den økonomisk-administrative utdanningen har. Econa erfarer at masterutdannede økonomer evner å tenke fleksibelt rundt jobbsøking og ofte finner utradisjonelle måter å bruke sin kompetanse på. Så Econas oppfordring til fremtidens økonomer er å fortsette å tenke fleksibelt, da vil morgendagens arbeidsmarkedet opprettholde dagens etterspørsel etter økonomer. 

Ansvar

Econas medlemmer får raskt mer ansvar i jobben, og nesten halvparten av Econas medlemmer ansatt i privat sektor oppgir at de har fått en lederstilling i løpet av de fem første årene i arbeidslivet. I løpet av karrieren blir hele ni av ti ledere. I tillegg innehar en stor andel av våre medlemmer spennende fagstillinger med mye ansvar. Karrierestigen er med andre ord et begrep som er mye brukt blant Econas medlemmer og selv om veien mot "toppen" ofte kan være utfordrende er den på ingen måte uoppnåelig for flinke og ambisiøse kandidater.  

Tilpasningsdyktig

Som leder må du samarbeide med mange forskjellige profesjoner og roller. Bredden i den økonomisk-administrative utdanningen gir deg perspektivene du trenger for å gå inn i en diskusjon eller forhandlingssituasjon med et åpent sinn, og godt rustet for å komme frem til en lønnsom og rettferdig løsning.

Vi ønsker å gratulere alle førsteklassinger med spennende studievalg og lykke til på reisen!