Dekanmøte: Internasjonalisering og akademisk kvalitet

En gang i året samles dekaner og instituttledere ved de norske studiestedene som tilbyr relevante masterutdanninger hos Econa i Oslo. Her utveksler man nyheter og erfaringer, samt diskuterer aktuelle problemstillinger. I tillegg orienterer Econa om nytt fra organisasjonen. 19. november gikk årets møte av stabelen. Internasjonalisering og krav til akademisk kvalitet var noen av diskusjonstemaene.

Mer tid brukes på studiene

Fagsjef Joakim Østbye presenterte hovedfunn fra Econas studentundersøkelse. Blant annet viser undersøkelsen at studentene bruker mer tid på studiene. Det er uklart hva dette skyldes, men den samme tendensen vises i NOKUTs studentbarometer .

Opptatt av internasjonalisering

Dekaner fra NHH, UiS, HBV, BI, HiOA og Handelshøgskolen ved UiT var representert på Econas årlige møte. Dette er en unik arena for alle høgskolene til å møtes og diskutere seg imellom. Blant temaene som ble tatt opp, var studiefinansiering og utenlandsstudententer i Norge.

Studiestedene ønsker at flere utenlandske studenter tar hele gradsutdanningen sin i Norge. Dette er en utfordring å få til. Blant problemstillingene lærestedene står ovenfor, er hvorvidt man skal kreve skolepenger, og i så fall hvor mye. Med tanke på at levekostnadene er høye i Norge sammenliknet med land de kommer fra, kan dette gjøre det ekstra vanskelig for utenlandske studenter å finansiere studiene og hverdagen.

Ønsker internasjonale akkrediteringer

Flere av høyskolene og universitetene jobber for å få internasjonale akkrediteringer. Det finnes en rekke slike, både på institusjons- og programnivå. Akkrediteringer er en slags sertifisering av at det faglige nivået er av høy kvalitet og letter også rekrutteringen av nye studenter.

NHH har allerede akkrediteringen EQUIS, mens BI har den såkalt «triple crown», som består av akkrediteringene EQUIS, AACSB og AMBA.

Lokalt samfunnsoppdrag versus akademisk kvalitet

En stadig pågående diskusjon, er avveiningen mellom distriktspolitiske hensyn og krav til akademisk nivå ved lærestedene. Det er enighet om at distriktshensyn veier tungt, men samtidig ønsker man ikke å senke den faglige standarden på studiene som tilbys. Ettersom det ikke eksisterer objektive kriterier for å måle akademisk kvalitet, er det vanskelig å komme fram til noen endelig konklusjon.