Deltidskontrakten - hva bør du sjekke?

Du har kommet deg helskinnet gjennom søknadsprosessen og jobbintervjuet. Jobben er din! Du får tilsendt arbeidskontrakten, og da er det jo bare å signere. Eller er det det? Her er noen punkter vi mener er særlig viktig at du tar en ekstra titt på før du signerer deltidskontrakten.

Handshake between businessman and businesswoman in a meeting

Selv om det er snakk om en deltidsstilling er lovens krav til arbeidskontrakt like fult gjeldende. Det følger blant annet av arbeidsmiljøloven at det i alle arbeidsforhold skal inngås skriftlig arbeidskontrakt. I tillegg inneholder loven krav til hvilken informasjon som skal inngå i kontrakten.

Minimumskravene til hva arbeidsavtalen skal inneholde:

 • Partenes identitet: Hvem er arbeidsgiver og arbeidstaker?
 • Arbeidsplassen (kontorsted).
 • Beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunkt for når arbeidsforholdet begynner.
 • Er arbeidsforholdet midlertidig? I så fall hvilken varighet og grunnlaget for midlertidig ansettelse.
 • Eventuell prøvetid.
 • Retten til ferie og feriepenger.
 • Oppsigelsesfristene.
 • Lønn med eventuelle tillegg og andre godtgjørelser, tidspunkt for lønnsutbetaling og utbetalingsmåte.
 • Daglig og ukentlig arbeidstid.
 • Lengde på pauser.
 • Avtale om særlige arbeidstidsordninger.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

Andre punkter det er særlig viktig å merke seg:

1. Prøvetid – ikke det samme som midlertidig stilling:

Det er adgang for arbeidsgiver til å avtale inntil seks måneders prøvetid. Dette er en periode der arbeidsgiver og arbeidstaker kan vurdere tilpasning til arbeidet. Det er også som hovedregel kortere oppsigelsesfrist i denne perioden, men minimum 14 dager. Det er viktig å merke deg at prøvetid ikke det samme som midlertidig ansettelse. Ansettelsesforholdet fortsetter som vanlig etter endt prøvetid, hvis ikke arbeidsgiver eventuelt har grunnlag for å si opp arbeidstakeren eller du selv ønsker å si opp stillingen.

2. Midlertidig ansettelse:

Den klare hovedregelen etter loven er at arbeidstakere skal ansettes fast. Det må foreligge et særlig grunnlag for midlertidige stillinger. Hvis arbeidsgiver kun tilbyr en midlertidig stilling, bør du forhøre seg om på hvilket grunnlag.

3. Overtid:

Hvis ikke annet følger av arbeidsavtalen er det overtid dersom du jobber mer enn 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i løpet av sju dager. Overtidstimer skal lønnes med et tillegg på minst 40%. Samtidig må det skilles mellom overtid og mertid. Mertid er hvis du arbeider mer enn den avtalte stillingsbrøken, men innenfor 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av syv dager. Du skal selvfølgelig har betalt for timene som er arbeidet, men du har da ikke krav på overtidstillegget.

4. Stillingsprosent/antall timer:

Det er viktig, og et krav etter loven, at stillingsprosenten som står i arbeidskontrakten reflekterer realiteten av arbeidsforholdet. Selv om det er avtalt en stillingsprosent er det anledning til å jobbe mer, men det er viktig med tanke på blant annet rettigheter hos NAV at du har en stillingsprosent som reflekterer hvor mye du faktisk jobber. I 2014 kom det endringen i arbeidsmiljøloven som gir deltidsansatte rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene.

5. Tilkallingshjelp/-vikar:

Tilkallingsvikarene ikke er fast ansatt, men tilkalles ved behov. Det må før hver tilkalling vurderes om vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Typisk vil dette være dersom tilkallingsvikaren er vikar for en annen ansatt hos arbeidsgiver, eller dersom det har oppstått et ekstraordinært behov for bemanning. Det må understrekes at tilkallingsvikarer ikke kan benyttes til å dekke et permanent behov hos bedriften, og at du i så tilfelle vil kunne ha krav på fast ansettelse.