Digitalisering – Har du jobb om 10 år?

Akademikerne, som Econa er en del av, deltok den 11. januar på toppmøte med statsministeren om problemstillinger knyttet til digitalisering. Vi fikk i den forbindelse være med på forberedende møte hos Akademikerne, hvor vi vektla ønsket av større fokus på digital kompetanse i høyere utdanning.

For Econa er følgende viktig

 1. Det må bli større fokus på digital kompetanse i høyere utdanning og hos arbeidsgivere. Vi må sikre at de som kommer inn i dagens og morgendagens arbeidsliv har den grunnleggende digitale kompetansen som trengs for å forme og videreutvikle samfunnet og arbeidslivet vårt. Høykompetent arbeidskraft har størst endringsevne, og dermed også et bedre utgangspunkt til å tilpasse seg digitaliseringer og robotisering i arbeidslivet. Derfor er det viktig å fokusere på høyere utdanning generelt og at kvaliteten i høyere utdanning er god.

  Vi er også bekymret for at arbeidsmarkedet i større grad blir todelt, de som har digital kompetanse og de som ikke har det. Det vil påvirke mobiliteten i arbeidslivet, som igjen kan påvirke verdiskaping og sysselsetting.

 2. Det er ingen tydelige tegn på at det er store endringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hovedtrekkene i forskning viser at fast ansettelse er det klart beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker.  Siden fast ansettelse er normen er Econa på kort sikt ikke bekymret for en løsere tilknytning til arbeidslivet.

  Økningen i andelen selvstendig næringsdrivende er i dag lav. Allikevel må vi være oppmerksomme hvis flere velger å være selvstendig næringsdrivende.  Vi må være bevisste på at selvstendig næringsdrivende har et betydelig svakere økonomisk sikkerhetsnett enn fast ansatte. Gruppen med selvstendig næringsrivende bør også bevisstgjøres på at de må henge med i egen kompetanseutvikling.

 3. Digitalisering vil skape endring i arbeidsoppgaver for de aller fleste. For den målte verdiskapingen innebærer det stort sett positive muligheter. Imidlertid er det en utvikling som kan skape større avstand mellom arbeidstakeres produktivitet. Fordeling av verdiskaping mellom «vinnere» og «tapere» i et digitalt arbeidsliv kan være kime til nye konfliktlinjer i arbeidslivet, eller snarere mellom de som er utenfor og innenfor arbeidslivet.

  Dette er problemstillinger som både arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner og staten må ta på alvor fra i dag.  Partene i arbeidslivet må være frempå og ta inn over seg konsekvensene av disse endringene. Her er det viktig å vurdere momenter som arbeidsmiljøloven, rettighetssiden for selvstendig næringsdrivende, hvordan sikre at kompetansen i arbeidslivet er stadig aktuell om tilknytningen blir løsere.

  Partene må også diskutere verdiskaping i samfunnet opp mot sysselsetting. I tillegg er vi opptatt av at partene ser betydningen av  høyere utdanning. Det er kandidater med høy utdanning som er mest endringsvillige, og som ved oppsigelser og nedbemanninger står best rustet til å lære seg nye ting.

 Maria Østerhus Lobo, avdelingsleder fag og karriere Econa