Diskuterte siviløkonomtittelen på Svalbard

6.-7. juni var det møte Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) i Longyearbyen på Svalbard. NRØA er et av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet, og er et sektorovergripende organ som har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning.

Econa, Den norske revisorforening, Virke og NHO er eksterne medlemmer i rådet. Fagsjef Joakim Østbye deltar på vegne av Econa.

SvalbardDen viktigste saken på Svalbard-møtet gjaldt vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen (sidetittelen) siviløkonom. Tittelen siviløkonom oppleves som viktig i det norske markedet, og det er derfor viktig at vi ivaretar og beskytters den prestisje og egenart. Man har derfor valgt å tydeliggjøre kravene til studieprogrammet på flere områder. Blant annet styrkes nå kravet til næringslivsrelevans og internasjonal orientering. Mye av diskusjonen dreide seg imidlertid om krav til valgmulighet blant spesialiseringsretninger på masternivå. Flertallet, inkludert Econa, mente at det innenfor studieprogrammet må være mulighet til å velge spesialiseringsområder både innenfor økonomiske og innenfor administrative fag. Dette er et viktig bidrag for sikre ønsket robusthet og bredde i kombinasjon med dybde i masterprogrammet som leder frem til sidetittelen siviløkonom. Kriteriet om valgmulighet blant spesialiseringsretninger er viktig for å skille masterprogrammer som gir rett til å bruke sidetittelen siviløkonom fra mer spesialiserte mastergrader innenfor det økonomisk/administrative fagområdet.

Foruten dette diskuterte rådet blant annet frivillig praksis i bachelorutdanningen, samarbeid omkring forskerutdanningen og NRØAs sammensetning i lys av strukturreformen i høyere utdanning.

Alt i alt et vellykket og fruktbart møte i spennende omgivelser på Norges utpost.