Econas 7 punkter for mer etter- og videreutdanning

Hva slags kompetanse vi behøver i årene som kommer er vanskelig å spå, men én ting er sikkert: Behovet for omstilling og kompetanseoppdatering vil øke.

Og - det er ikke lenger nok at den mest oppdaterte kunnskapen kun er forbeholdt studentene.

Ny Analyse har utarbeidet en rapport for Econa, der det går frem at andelen som tar etter- og videreutdanning faller, spesielt blant dem med høyere utdanning. Dette er bekymringsfullt. I fremtiden vil høy kompetanse være etterspurt. Da må vi også legge til rette for livslang læring, også blant personer med høyere utdanning.

Econa foreslår derfor følgende tiltaksknippe: 

  1. Hev aldersgrensene for redusert studiestøtte hos Lånekassen.
  2. Utvid Lånekassens ordninger slik at man kan få støtte til videreutdanning selv om man har tatt en utdannelse som overstiger 8 år.
  3. Videreutdanning må kunne kombineres med dagpenger på visse vilkår
  4. Innfør KompetanseFUNN – skattelette til bedrifter som investerer i ansattes EVU
  5. Behov for styrket samhandling mellom universitet/høyskoler og arbeidsliv
  6. Vurdere en ordning for kompetansefond hvor stat, virksomheter og i noen tilfeller arbeidstaker betaler en gitt andel hver for å dekke kostnader knyttet til etter- og videreutdanning av ansatte. 
  7. Generelt skattefradrag for EVU for privatpersoner og selvstendig næringsdrivende. Fradraget må ikke inngå som del av minstefradraget.

Les også:

Slik blir du mer attraktiv i arbeidslivet (https://www.econa.no/slik-blir-du-mer-attraktiv-i-arbeidslivet)

Akademikerne krever at regjeringen tar omskoleringsansvar (Les Kari Sollien, leder i Akademikerne, i DN 29.3.18) https://www.dn.no/nyheter/2018/03/29/1145/Econa/akademikerne-krever-at-regjeringen-tar-omskoleringsansvar

Her kan du lese «Etter- og videreutdanning blant høyt utdannede i Norge. Status og veien videre». Ny Analyse sep 2017.

 

For ytterligere kontakt:

Joakim Østbye, fagsjef i Econa, joakim@econa.no
Gry Ljøterud, kommunikasjonsansvarlig, gry@econa.no