Econas arbeidslivspolitikk

Econa har utarbeidet policydokumenter som viser Econas politikk på ulike arbeidspolitiske områder. Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU) utarbeider dokumentene og Econas styre fatter det endelige vedtaket vedrørende vår politikk.

Econas arbeidslivspolitiske dokument kan du laste ned her

Arbeidstid

Utviklingen i arbeidslivet gjør at vi ser en økt fleksibel tilnærming til plassering og lengde på arbeidstiden, i form av bruk av fjernarbeid samt en økt fleksibilitet knyttet til hvor og når arbeidet utføres. Econa ønsker større fleksibilitet i reguleringen av arbeidstid enn dagens regler gir adgang til. Økt fleksibilitet gir hver enkelt bedre mulighet for å tilpasse arbeidssituasjonen til egne behov og hensyn. Samtidig er det viktig med en god balanse mellom arbeidstid og fritid. Det må fortsatt være en øvre grense for samlet arbeidsbelastning over tid.  All arbeidstid utover normalarbeidstid skal kompenseres i form av lønn, ferie eller avspasering.

Ansettelser 

Ansettelse i fast stilling skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Midlertidig ansettelse skal kunne brukes, men bruken av langvarig midlertidig ansettelse må begrenses.

Bruk av fristilling ved nedbemanning er i strid med arbeidsmiljøloven, og lovgivningen må klargjøres for å unngå slik omgåelse.

Begrensninger på mobilitet i arbeidslivet må reduseres.

Likestilling, likebehandling og mangfold

Arbeidslivet bør gi muligheter og rettigheter til arbeid på grunnlag av ulike forutsetninger, styrker, kompetanse og behov. Den enkelte må kunne oppnå videreutvikling og karriere uten å møte hindringer som følge av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse, legning mv. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av den samlede arbeidskraften og et godt arbeidsmiljø for hver enkelt, noe som igjen gir gode rammevilkår for videre faglig og sosial utvikling. Det er derfor viktig å ha et regelverk som etterleves, og som likebehandling og mangfold i arbeidslivet

Livsfaser

Befolkningens levealder øker, samtidig som andelen yrkesaktive går ned. Utformingen av ordninger og tiltak må ta hensyn til at personer har forskjellige behov i forskjellige faser av sin arbeidskarriere. Det bør legges til rette for fleksible ordninger som gjør det mulig å utnytte arbeidstakers ressurser i alle faser av arbeidslivet. Virkemidler for å videreutvikle den enkeltes kompetanse er viktig, uansett livsfase.

Seniorfasen i yrkeslivet skal preges av at den enkeltes kompetanse og personlige egenskaper brukes til nytte for den ansatte, arbeidsgiver og samfunnet.

Kompetanseutvikling

Aktive tiltak for kompetanseutvikling er viktig for at virksomhetene skal ha evne til å tilpasse seg endrede rammevilkår og utnytte nye muligheter. Tiltak for kompetanseutvikling skal være hensiktsmessig for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Pensjon

Econa skal arbeide for at det tilrettelegges for pensjonsordninger som stimulerer til mobilitet mellom ulike arbeidsgivere og mellom privat og offentlig sektor. Dette er viktig for et effektivt arbeidsmarked og for å overføre kompetanse mellom sektorene.

Du kan laste ned det arbeidspolitiske dokumentet om pensjon her

Mer om Lønns- og arbeidslivspolitikk