Econas lønnspolitikk

Econas lønnspolitikk bygger på foreningens visjon og idégrunnlaget for hovedorganisasjonen Akademikerne.

Den lønnspolitiske plattformen bygger på at masterutdannede økonomer skal ha økonomisk uttelling for sin satsing på utdanning, og sikre samsvar mellom lønn og den kompetanse, den kunnskap de erverver seg og de verdier de skaper. Lønnspolitikken skal bidra til at masterutdannede økonomers kompetanse blir brukt der den kommer mest til nytte og medfører verdiskapning i privat og offentlig sektor.

Econa har fire hovedprinsipper for fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår

  • Dannelsen av lønns- og arbeidsvilkår skal skje desentralt og markedsbasert
  • Differensiering av lønns- og arbeidsvilkår skal bygge på individuelle kriterier, med hovedvekt på formalkompetanse, realkompetanse og ytelse
  • Ved dannelsen av lønns- og arbeidsvilkår skal det også legges vekt på fleksible arbeidssteds- og arbeidstidsordninger samt kompetanseoppbygging
  • Kompetanseforvaltning er en viktig del av arbeidsvilkårene

Desentral og markedsbasert lønnsdannelse

  • Lønnsfastsettelsen skal foregå i den enkelte virksomhet, basert på virksomhetens rammevilkår og markedsverdien av arbeidstakerne
  • Lønnen skal være konkurransedyktig med sammenlignbare stillinger i andre sektorer, bransjer og virksomheter, og ansatte innen bedriften eller etaten 
  • Den enkelte virksomhet er ansvarlig for fastsettelsen av lønns- og arbeidsvilkår, men arbeidstakeren har et selvstendig ansvar for at vilkårene er tilpasset ens egen markedsverdi
  • Kriteriene for fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår skal være kjent for arbeidstakeren

Differensiering bygget på individuelle kriterier

Kriterier for fastsettelse av lønn tilpasses virksomhetens behov og bygger på den enkeltes utdanning, evne til å anvende utdanningen og å tilegne seg kunnskap, samt verdien av ytelsen for virksomheten.

Econa kan ikke godta kjønnsbasert differensiering.

Fleksibilitet

Det skal tas hensyn til den enkeltes livssituasjon slik at det åpnes for fleksible arbeidssteds- og arbeidstidsordninger, uten at dette er begrensende i forhold til karriere og lønnsforhold for øvrig.

Kompetanseforvaltning og kompetanseoppbygging

Det skal planmessig tilrettelegges for en forsvarlig forvaltning og utvikling av den enkelte ansattes kompetanse. Optimal verdiskapning i virksomhetene og for samfunnet skapes ved individuelt tilpassede løsninger.

På Akademikernes egne hjemmesider kan du lese mer om Akademikernes lønnspolitikk, en politikk som Econa støtter.