Econas representantskap 10 år

Den 26-27 oktober ble Econas 22. representantskapet avholdt på Grand Hotel i Oslo. Det var også et jubileumsmøte for å feire at det var ti år siden representantskapet ble etablert.

repskapRepresentantskapet er Econas øverste organ og består av 22 medlemmer som velges direkte fra de ulike regionene, 14 lokalavdelingsledere og 4 studentrepresentanter.

Noen deltok på sitt aller første representantskapsmøte i Econa, 8 nye medlemmer ble valgt inn i høst. Medlemmene blir valgt inn for to år av gangen og representantskapsmøte avholdes 2 ganger i året.

Foreningen sikter mot 75-årsjubileum i 2014 og er i gang med planleggingen av dette. Det ble orientert om hvordan Econas kompetansetilbud skal utredes videre, og den store satsingen rundt mentorprogrammet ble også gjennomgått.

Vi gratulerer samtidig Econa Vestfold og Econa UMB med tittelen Årets lokalavdeling og Årets studentgruppe.

Trude Opsal fra Trondheim debuterte som ordstyrer, og loset alle gjennom på en smidig og fin måte.

Noen medlemmer har meget lang fartstid, mens andre er helt nye. Derfor har vi spurt tre av medlemmene om de vil dele deres tanker rundt det å få være med å legge rammer for Econas fremtid. Vi har spurt Erik Schyberg fra Drammen, et erfarent medlem med mange meninger, ferske Tonje Juliussen  som er i sitt første arbeidsår og Gro Flatner Jordheim, mangeårige medlem av Econa og aktiv i Econas Osloavdeling.

Erik SchybergErik A. Schyberg underholder ofte med munnharpa, og vil gjerne bidra for å gjøre Econa mer synlig i det offentlige rom:

Siden jeg var styreleder i Econa og ledet utvalget som utredet Representantskapet før det ble vedtatt på et ekstraordinært landsmøte i 2002, er jeg opptatt av hvor godt det fungerer sammenlignet med de tidligere landsmøtene. Dessuten om det er fungerer hensiktsmessig for å gi styret og administrasjonen klare og gode rammebetingelser for sitt arbeid.

Hensikten med å ha et medlemsvalgt Representantskap var å få mer demokrati i foreningen og et større, kontinuerlig engasjement blant medlemmene i de to årene de blir valgt for. Vi er foreningens øverste organ som blant annet velger styre. Jeg er selvsagt opptatt av at styret er velfungerende. Daglig leder Tom Bolstad skal få de rette innspill og inspirasjon fra styret, spesielt styrelederen. For tiden er det flotte personer i styret. For meg virker det som om samarbeidet mellom styret og daglig leder går bra nå. Det ser ut som om administrasjonen organiserer seg på en hensiktsmessig måte.

Mitt bidrag i dette er et høyt engasjement for foreningen som jeg har vært medlem av siden 1971 (da det var ca. 2000 medlemmer). Jeg vil gjerne bidra med innspill og tanker om å gjøre foreningen mer synlig i det offentlige rom. Kjennskapet til oss er for dårlig. Vi må ofte forklare at ”Econa er den gamle siviløkonomforeningen”. Dette må vi gjøre noe med, ved for eksempel å markere nytten og verdien at økt mangfold i samfunnet og på arbeidsplasser. Å ta standpunkt til saker der vår kompetanse kan bidra til bedre løsninger for samfunnet. Lykkes vi i dette vil vi få en tilstrømming av medlemmer. Om fem år - i 2017 – tror jeg at vi har passert 26.000 medlemmer, forutsatt at vi blir mer markert i det fagpolitiske terrenget. I så fall vil vi være nest største forening i Akademikerne. Et mål i seg selv.

Selv om jeg har vært aktiv tillitsvalgt siden 1993, har jeg ikke tenkt å gi meg ennå. Det er et lite under å ha bli gjenvalgt så mange ganger. Takknemlig for det. Og for at jeg får anledning til å treffe mange flotte, hyggelige og like engasjerte mennesker på representantskapsmøtene hvert halvår. Jeg får sett noe av landet vårt, siden vårmøtet legges utenom hovedstadsområdet. I april 2013 skal vi til Skien.

Jeg skal ta med munnharpa dit også.

Tonje JuliussenTonje JuliussenTonje Juliussen er nyutdannet og vil gjerne legge frem relevante problemstillinger som ferske i arbeid møter. Hun er også opptatt av kommunikasjon og hvordan foreningen kan være attraktiv for unge arbeidstagere.

Hovedgrunnen til at jeg valgte å bli med i Econas representantskap var fordi jeg er nysgjerrig på foreningen og hva den arbeider for og mot. Det er en forening med en lang og interessant historie som jeg var interessert i å lære mer om.  I tillegg ønsket jeg å se hvordan jeg kan være med å påvirke de fremtidige strategiske veiene til Econa. Representantskapet består av mange kunnskapsrike mennesker som jeg kan lære masse av, og jeg vil med et engasjement i Representantskapet få en meget verdifull erfaring.

Econa består av en variert medlemsmasse, både i form av alder, erfaring og geografisk spredning. Derfor tror jeg det er viktig at foreningen også har et rikt mangfold for å kunne nå og representere hele medlemsmassen. Jeg er relativt ny i arbeidslivet, og er fortsatt i skillet mellom studie og arbeid – dette er en viktig medlemsgruppe vi kanskje må ta ekstra vare på. Vi er et segment som ofte trenger råd og veiledning, her er det en stor fordel om vi har en forening som backer oss opp. Jeg tror jeg vil være med på å legge frem relevante problemstillinger som vi som er nye i arbeid møter på. I tillegg vil jeg kunne bidra med å finne ut hvordan foreningen kan kommunisere og være interessant ovenfor dette segmentet.

Jeg håper foreningen er enda større om 5-10 år, og en selvfølge for enhver siviløkonom å være medlem av. Jeg gleder meg til å følge den videre prosessen foreningen nå står ovenfor, det er en forening som er genuint interessert i å bidra i samfunnet – derfor tror jeg det kommer til å bli kjempe spennende å følge Econa i de neste årene.

Gro JordheimGro Flatner Jordheim har vært Econa-medlem siden hun avsluttett studiene ved NHH i 1977 og er opptatt av hvordan foreningen kan være en viktig aktør og bidragsyter i samfunnsdebatten.

Jeg har vært medlem av forening helt siden jeg avsluttet mine studier på NHH i 1977.  Dette er en forening som betyr mye for meg.  Videre har jeg i mange år vært en aktiv bruker av Econas tilbud til oss medlemmer i Oslo, blant annet mange og interessante medlemsmøter med tidsaktuelle temaer hvor jeg får faglig oppdatering, og møter mange andre siviløkonomer.  Det var derfor nå naturlig for meg å bidra mer aktivt med mitt engasjement for en for meg viktig forening. 

Jeg er opptatt av foreningens viktige betydning for oss siviløkonomer og andre økonomer med høyre utdanning.  Videre er jeg også opptatt av hvordan Econa kan være en viktig aktør og bidragsyter i samfunnsdebatten og være en synlig aktør på alle de ulike områdene vi økonomer engasjerer oss i.  Med vår brede kompetanse har vi mye å bidra med.  Videre opplever jeg det som viktig at vi kan være en god medlemsforening for alle våre medlemmer.  Da må vi finne ut mer om hva som må til for å beholde og tiltrekke oss enda flere medlemmer.  Vi skal oppleve en stolthet over å kunne få være medlem av Econa. 

Om Econa 5-10 år fremover håper jeg at foreningen er godt kjent og en vel anerkjent forening med mange medlemmer som det er attraktivt å være medlem av.  Videre er det en forening som er godt kjent for sine bidrag og synspunkter i samfunnsdebatten på områder hvor vi økonomer naturlig engasjerer oss.

Les mer om representantskapet her.

Gry Ljøterud