Econas strategi: Hva skal Econa være – for hvem?

Econa har en strategi for perioden 2016-2020. Men hva så? For å svare på dette, har vi evaluert den gjeldende strategien. Resultatet er at mye står seg godt, men mange etterlyser en tydeligere retning.

– I mars rundet vi 22.000 medlemmer, det høyeste medlemstallet i Econa noensinne. Men i beste Econa-ånd ser vi stadig etter hvordan vi kan bli enda bedre, sier administrerende direktør Tom Bolstad.

– Hva slags Econa ser vi for oss i framtiden? Det naturlige stedet å lete etter svar, er i egen medlemsmasse, og hos andre som kvalifiserer til medlemskap. De gir klare tilbakemeldinger på at vi må bli tydeligere på hva Econa tilbyr, og på hvilken nytte medlemskapet gir hver enkelt, sier Bolstad.

Evaluering av gjeldende strategi

Høsten 2018 gjennomførte vi en evaluering av strategien. Utvalgte ressurser fra hovedstyret, administrasjonen, studentene, tillitsvalgte og lokalavdelinger har gitt innspill. Her er noe av det vi fant ut:

  • Strategien bør bli enda tydeligere på retning og felles identitet for Econa: Hva skal Econa bidra med – for hvem?
  • Målene oppleves som mange, uensartede og uklart prioritert; «alt» skal med.
  • Vi bør kvalitetssikre innsikten om målgruppene for å sjekke av om vi er på riktig spor.
  • Strategidokumentet bør forenkles og gjøres mer relevant for dem som bør kjenne det.
  • Mye i strategien står seg godt, og vi bør videreføre relevante deler fra dagens strategi i neste periode.

Bedre innsikt i målgruppene

I mars gjennomførte vi en kvantitativ undersøkelse blant en gruppe medlemmer og studentmedlemmer. I tillegg har vi spurt studenter og arbeidstakere med master innen økonomisk-administrative fag som ikke er medlemmer om holdninger og kjennskap til Econa, og hva som skal til for at de skal melde seg inn. Vi har hentet inn over 1000 svar, og i tillegg har vi gjort en kvalitativ studie av vel 50 respondenter i samme målgrupper.

Det er stor variasjon i svarene, så det typiske Econamedlemmet lar seg ikke så lett skissere. Samtidig går det en rød tråd gjennom hele undersøkelsen. Fellesnevneren er et ønske om at Econa skal jobbe for at de med mastergrad i økonomi skal lykkes i arbeidslivet.

Econas administrasjon, hovedstyret og noen lytteposter ute i organisasjonen jobber videre med strategien utover våren. 2. halvår 2019 går forslag til en ny og spisset strategi ut på høring i hele organisasjonen. Det er representantskapet som vedtar Econas strategi, og vi venter at det vil skje på representantskapsmøtet i mai 2020.

Her finner du hovedpunkter i Econas strategi 2016-2020.

Innspill eller spørsmål? Kontakt Anne.Sophie.Juel@econa.no