En hellig treenighet

Blant verdens eldste bedrifter som fremdeles er i drift finner vi et byggefirma, en japansk produsent av religiøse papirvarer og en kirkeklokkeprodusent. I utgangspunktet fremstår ingen av disse produktene som veldig innovative, men disse selskapene har alle en bedriftshistorie på hele 1400 år; det beste beviset på at de er levedyktige. Men til tross at de i hovedsak har forblitt ved sin lest, er det faktum at de fremdeles lever et tegn på at de også underveis har sett fremover, og hele tiden tilpasset seg en verden i stadig endring.

Innovasjon – og da lønnsom innovasjon – er nemlig ikke bare banebrytende teknologi eller Petter
Smart-løsninger. Vel så viktig som direkte nytenking rundt det som produseres er også nytenking rundt kostnadene for måten man driver på, hvordan man selger sine varer og tjenester og forholder seg til kunder og hvordan man driver og leder bedriften. Innovasjonsprosessen er ikke fullendt når man har kommet opp med en god idé for et produkt eller en tjeneste. Målet nås først når en har omsatt ideen til noe som har så stor verdi for en kunde at de er villige til å ta risikoen med å ta det nye i bruk, og til slutt betale en pris som gjør at bedriften tjener penger.

En vellykket innovasjonsprosess, som legger grunnlag for langsiktig Charlotte Hartvigsen Lemlønnsomhet og bærekraftig næringsutvikling, er altså svært kompleks og krever at mange ulike typer kompetanse arbeider sammen.

I dette nummeret av Magma peker flere forskningsartikler på at det er viktig å ikke bare sikre innovasjon hos små og nye bedrifter, men at det strategiske innovasjonsarbeidet som drives i de eksisterende organisasjonene er minst like viktig for å skape økonomisk vekst.

En viktig samarbeidsarena for å sikre disse store innovasjonsprosessene er samspillet mellom tre viktige aktører; utdannings- og forskningssektoren, næringslivet og myndighetene. Denne konstellasjonen kalles i innovasjonsteorien for trippel heliks, og tesen argumenterer for at kunnskap og vitenskap er særlig viktig for innovasjonsevnen i en kunnskapsøkonomi, som nettopp er kjennetegnet på den norske økonomien.

Norges Handelshøyskoles satsing på Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) er et viktig bidrag til målet om økt nasjonal innovasjonsevne. Når denne forskningen skjer i tett samarbeid med viktige aktører i næringslivet, blir kunnskapsoverføringen er toveis, og i dette nummeret av Magma deler CSI mye av denne viktige kunnskapen.

Skal vi lykkes som nasjon må kunnskap videre omsettes til handling. Den hellige treenighet mellom forskning, næringsliv og myndigheter gir et godt grunnlag for å lykkes med det.