FAQ om Econa Forsikring

Her får du svar på dine spørsmål rundt årsfornyelsen av dine kollektive og private forsikringer.

Hvor skal jeg rute spørsmål om avtalen?

Vi håper du kan finner svar på dine spørsmål under i FAQ. Hvis ikke kan alle forsikringsspørsmål rutes til Storebrands Forsikringskontor, som besvarer alle Akademikerrelaterte spørsmål. Telefonnummer er som følger: 

22828000 (tast 1)

 De som var kollektive kunder (f.eks. Gruppeliv, Reise eller Innboforsikring) har alltid hatt årsfornyelse og normalt årlige innbetalinger.

 • Har man private forsikringer (f.eks. bil eller hus) har man hatt forfall måneden etter kjøp, og med noe mer variasjon i når det er betalt for.
 • Det som nå gjøres per 01.01. er at vi samkjører kollektive og private forsikringer til å ha likt hovedforfall 01.01. hvert år. Hovedgrunnen er at det vil være enklere for kundene å få alt på èn giro, og på èn engasjementsvisning på "mine sider". Det gjør det også enklere for de kundene som ønsker månedlige forfall. Dette er noe mange kunder har etterspurt.
 • Eksempelvis kan en kunde ha kjøpt en privat forsikring 30.mai i et kalenderår. Tidligere ville medlemmet da hatt hovedforfall 1.6 for sin private dekning. Hvis man har hatt årlig betaling, betalte man frem til 1.juni i det påfølgende år, med gjeldende priser på innbetalingstidspunktet. Eventuelle prisendringer som normalt kom ved hovedforfallet i måneden man kjøpte forsikringen, vil nå bli endret til 01.01-forfallet, slik at alle forsikringer har likt utgangspunkt for prisendringer (kun èn gang om året). Det vil si at man kun får prisendring en gang i året, både for kollektive og individuelle forsikringer.

Hva skjer ved en årsfornyelse?

- Ved hver årsfornyelse vil det bli beregnet ny pris på dine forsikringer. Prisen på forsikringen tar utgangspunkt i hvilken risiko det er for en forsikringsutbetaling. Det er statistikk som danner grunnlaget for prisingen.

- Noen produkter kan ha endrede vilkår, hvor det er naturlig å informere om og at dette gjelder fra ved en årsfornyelse.

Hvorfor er det noen produkter som endres mer i pris enn andre?

- Prisen for de forskjellige forsikringene bestemmes av hvilken risiko du eller fellesskapet representerer. Fellesskapet i denne sammenheng er alle foreninger tilknyttet Akademikeravtalen. Avtalen fungerer slik at dersom det er få utbetalinger vil prisen holdes lav, og dersom det blir flere utbetalinger enn forventet må prisen av og til settes opp. I dialog med Akademikerne Pluss vil Storebrand årlig revidere hvordan det har gått med avtalen. Man ser da nærmere bestemt på utbetalinger målt mot hvor mye Storebrand får inn av premie. Det er avtalt visse nivåer vi sammen skal styre etter, som danner grunnlag for prisen for de forskjellige produktene.

Hva skyldes den voldsomme prisøkningen på uføreforsikring fra 2019 til 2020?

- Prisøkningen er spesielt stor i år fordi det har vist seg at er meldt langt flere uføresaker enn forventet, noe som fører til store tap for Storebrand. Skadene meldes også senere enn antatt og det har derfor tatt lang tid å konstatere at behovet for prisøkning er så stort som det er.

Premien min har gått opp med over 100 prosent på et år – hvordan er det mulig?

- Uføreforsikringen er slik at prisen øker med alder, fordi uførefrekvensen øker med økende alder. I akademikeravtalen er premiene inndelt i aldersintervaller på fem år. Når man krysser grensen til neste alderstrinn, f.eks. blir 41 år, og man går fra intervallet 36-40 til 41-45, så kommer man inn i nytt premieintervall. Denne er markert høyere enn den forrige, men premien står fast i fem år. I år vil noen oppleve at de både får prisøkning for et slikt "trappetrinn" og den generelle, store prisøkningen. Til sammen vil det i mange tilfeller gi over dobbelt pris.

Er prising av uførhet spesielt vanskelig?

- Ja.

Gruppeliv uførhet er det største produktet i avtalen. For Storebrand vil det være viktig at prisen er mest mulig korrekt, slik at man ikke tjener eller taper for mye penger på en slik avtale. Uføreskadene meldes ofte sent til forsikringsleverandør, i tillegg til at du må ha vært ufør i minst 2 år før det kommer en utbetaling. Dette er eksempel på at prising av en uføreforsikring er mer krevende enn andre forsikringer i avtalen. Det tar mange år før vi vet hvor mange utbetalinger Storebrand får for hvert kalenderår.

Hvordan er situasjonen for uførhet nå / Hvorfor prises det opp mer enn andre produkter nå?

- Mot slutten av 2018 og ved inngang til 2019 endret mønsteret seg for meldte uføreskader. Det ble meldt flere skader enn forutsatt, og de ble meldt senere enn tidligere forutsatt. Dette har gitt tap, og det langt tilbake i tid, og spesielt for de siste kalenderårene. Derfor er prisøkningen for uførhet ganske stor for 2020. Vi har hatt omfattende og grundig dialog med Akademikerne Pluss, og med den prisendringen Storebrand gjennomfører nå, er vi ganske trygge på at vi skal unngå tilsvarende prisøkninger frem i tid. 2020-prisene er sammenlignet med tilsvarende produkter i markedet, og er konkurransedyktige.

Hvordan vil prisøkningene fremkomme, og hvor store kan prisøkningene være?

- Prisene i en gruppelivsavtale baserer seg i hovedsak på to ting. Det ene er medlemmets alder, og det andre er hvor mye man har forsikret seg for. For uførhet kan man forsikre seg for 12, 22 eller 30 G (1 G er 99.858 kr). Det er like priser for medlemmer i samme aldersintervall. Hvert 5. år går man over i et nytt og dyrere aldersintervall. I tillegg er det slik at dekningene i gruppelivsordning måles i antall G man er forsikret for. Når G øker (3 % i 2019) påvirker også dette prisen.

- Som forklart over er det for 2020 en økning utover de 3 % av G. De er de nye prisene som fremkommer på "Mine sider". Prisøkningen er som følge av det endrede skademønsteret som beskrevet over. Økningen er størst for de eldste aldersgruppene.

Hvordan bestemmes egentlig prisene, kan forsikringsselskapet ta hva de vil?

- Nei, Storebrand kan ikke ta hva de vil! Akademikerne har forhandlet prisen ned til en liten fortjenestemargin for Storebrand. Hvis det meldes færre skader enn antatt skal prisen ned. Dette skjer med flere produkter i år, f.eks. familieulykke. Men hvis det meldes langt flere skader enn man har regnet med, og Storebrand må ta tap, da kan prisen settes opp. Det største slike eksempelet i år er uførekapital, men også produkter som kritisk sykdom prises opp på grunn av mange skader.

Er forsikringen billigere i andre selskaper/er dette fortsatt et konkurransedyktig tilbud?

- Ja! Sett i forhold til andre sammenlignbare tilbud har premien i akademikeravtalen vært svært lav, og vil ventelig være lav også etter reguleringen.

- Også de andre forsikringene som Akademikerne har forhandlet frem er meget konkurransedyktige, i tillegg til at vilkårene er gode og skadeoppgjøret har god kvalitet. Dette gjelder både de andre kollektive forsikringene og de individuelle skadeproduktene der Akademikerne har 27% rabatt på Storebrands priser.

Har Storebrand tatt så mye prisøkning at de tar igjen det de har tapt?

- Nei. Prisene på uførekapital er nå økt til et nivå som nærmer seg den marginen som er avtalt med Storebrand. Men tapt er tapt. Storebrand og DNB må stå for de prisene de har hatt. Det er medlemmene som i flere år har fått en billigere forsikring enn det strengt tatt har vært grunnlag for.

Hva skjer med prisen for de andre kollektive produktene enn Gruppeliv Uførhet?

- For disse produktene har det vært enklere å fastsette 2020-prisene. Basert på innmeldte skader er avtalt pris som følger:

 • Reiseforsikring og Innboforsikring: Her økes prisen med 3 %
 • Gruppeliv død: Prisen øker med utviklingen i G (Folketrygdens grunnbeløp). Dvs. at alle medlemmer og medforsikrede økes med ca.3 %. Utover dette er den ingen endring for medlemmet med mindre man går over i et nytt aldersintervall. For medforsikrede er det meldt flere skader enn forutsatt, og fra 2020 prises medforsikret likt som hovedforsikret.
   
 • Familieulykke: Her reduserer Storebrand prisen med 10 % fra 2020, da skadetallene har vist en positiv utvikling.
   
 • Kontorforsikring: Også her reduserer Storebrand prisen med 10 % da skadetallene har vist en god utvikling.
   
 • Kritisk Sykdom: Utviklingen for dette produktet har vist et økt antall utbetalinger i senere tid, og prises opp med 10 %, før endring av G og eventuelle aldershopp som påvirker pris. Også her er det en pris basert på Alder og for antall G du er forsikret.
 • Sykeavbrudd: Utviklingen for dette produktet har vært negativt og prises opp med 20 % før G-endring.
   
 • Studentforsikring Norge: Storebrand har fjernet krav om overnatting i studentforsikringen, i tillegg til flere tilleggsdekninger. Med bakgrunn i et vesentlig forbedret produkt for studentene er prisen satt til 99 kr per mnd./1.188 kr per år.

 

 • Studentforsikring Utland: Frem til nå har Storebrand kun hatt dekning for studenter i EU/EØS og Sveits. I tillegg til å fjerne krav om overnatting og utvide forsikringen hva dekningsomfang angår, utvider Storebrand det geografiske omfanget til å ha forsikringer for USA, Australia og øvrig verden. Forsikringen er trolig den beste forsikringen for utenlandsstudenter. Under finner du priser gjeldende for utenlandsstudenter i 2020:
 • Europa:                           2.375 kr
 • Australia:                        3.275 kr (ny)
 • USA:                                4.425 kr (ny)
 • Øvrig Verden:                 4.175 kr (ny)

Hva har skjedd med "mine sider og faktura"?

- I løpet av 2019 har Storebrand lagt om fra 3 forsikringssystemer over til et og samme system. I tillegg har man oppdatert "mine sider" slik at man finner alt på et sted. Det vil si at medlemmet finner både private og kollektive forsikringer på et sted. Forsikringene faktureres samtidig, og med hovedforfall 01. januar hvert år. Dette vil gi kundeopplevelsen et løft. Det kan oppfattes nytt for flere medlemmer som kanskje ikke har vært inne på sidene på en god stund. Dessverre vil ikke fjorårspris vises for kollektive forsikringer.

Hva innebærer endret hovedforfall?

- De som var kollektive kunder (f.eks. Gruppeliv, Reise eller Innboforsikring) har alltid hatt årsfornyelse og normalt årlige innbetalinger.

- Har man private forsikringer (f.eks. bil eller hus) har man hatt forfall måneden etter kjøp, og med noe mer variasjon i når det er betalt.

- Det som nå gjøres per 01.01. er at vi samkjører kollektive og private forsikringer til å ha likt hovedforfall 01.01. hvert år. En av hovedgrunnen er at det vil være enklere for kundene å få alt på èn giro, og på èn engasjementsvisning på "mine sider". Det gjør det også enklere for de kundene som ønsker månedlige forfall. Dette er noe mange kunder har etterspurt og nå endelig fått!

- Eksempelvis kan en kunde ha kjøpt en privat forsikring 30.mai i et kalenderår. Tidligere ville medlemmet da hatt hovedforfall 1.6 for sin private dekning. Hvis man har hatt årlig betaling, betalte man frem til 1.juni i det påfølgende år, med gjeldende priser på innbetalingstidspunktet. Eventuelle prisendringer som normalt kom ved hovedforfallet i måneden man kjøpte forsikringen, vil nå bli endret til 01.01-forfallet, slik at alle forsikringer har likt utgangspunkt for prisendringer (kun èn gang om året). Det vil si at man kun får prisendring en gang i året, både for kollektive og individuelle forsikringer.