Ferieloven

Ferien nærmer seg med stormskritt og med den kommer også spørsmålene om hvilke rettigheter og eventuelt plikter man som arbeidstaker har når det gjelder ferie. Bestemmelser om ferie finnes i ferieloven. Dine ferierettigheter kan også være regulert i utfyllende bestemmelser i tariffavtale, i arbeidsavtale eller i vedlegg til denne, eksempelvis i bedriftens personalhåndbok. Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste bestemmelsene omkring feriens lengde, overføring av ikke benyttede feriedager, sykdom i forbindelse med ferieavvikling, og om ferieavvikling i oppsigelsestid.

Lovendringer i 2009

I 2009 ble det gjennomført innstramninger i ferieloven for å sikre at arbeidstaker tar ut ferie. Dette ble gjort ved at det i loven ble presisert at arbeidsgiver har en plikt til å påse at de ansatte avvikler ferie i henhold til loven, og likeså at de ansatte har plikt til å avvikle ferie. Dette ble understreket ved at det ble innført begrensninger i å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret. Kun dersom dette skyldes sykdom eller avvikling av foreldrepermisjon, kan den ansatte få utbetalt feriepengene for ikke benyttede feriedager. I tillegge skal den ansatte ha utbetalt feriepengene dersom han eller hun slutter i bedriften. Som tidligere er imidlertid den ansattes plikt til å avvikle ferie begrenset til den utstrekning vedkommende har opparbeidet seg rett til feriepenger. 

Feriens lengde

Ferieloven gir rett til 25 virkedager ferie, ferieloven § 5 (31 for virkedager for arbeidstakere som er eller fyller 60 år i løpet av ferieåret). Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemt helge- eller høytidsdag. For dem som har normalarbeidsuke fra mandag til fredag, betyr det at ferieloven gir rett til fire uker og en dag ferie.

I tillegg gir mange tariffavtaler rett til ytterligere fem virkedager ferie, såkalt avtalefestet ferie, slik at samlet ferie blir fem uker /30 virkedager (eller seks uker/36 virkedager for ansatte som er eller som fyller 60 år i løpet av ferieåret).


Feriefastsetting og avvikling av ferien

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien avvikles drøfte plasseringen med den enkelte arbeidstaker eller med de tillitsvalgte, jf ferieloven § 6. Dersom det ikke oppnås enighet, er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie. Den enkelte ansatte har krav på å bli underrettet om når ferien skal tas så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.
Arbeidstakere over 60 år har rett til selv å bestemme plasseringen av den ekstra ferieuken. Ekstraferien kan imidlertid ikke kreves lagt til et tidspunkt som vil skape vanskeligheter for bedriften eller for ferieavviklingen ellers på bedriften.

Arbeidstakeren kan kreve at minst 18 virkedager (tre uker) gis sammenhengende i perioden mellom 1. juni til 30. september, se ferieloven § 7. Dette kalles hovedferieperioden. Resten av ferien, kan arbeidstakeren kreve avviklet sammenhengende eller delt opp i to enkeltuker. Restferien kan legges til hvilket som helst tidspunkt i løpet av året.

Den fastsatte tiden for ferieavvikling kan arbeidsgiver endre dersom det er nødvendig pga uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer for bedriften. Slike endringer må på forhånd drøftes med arbeidstakeren. Arbeidstakeren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en slik omlegging av ferien.

Ferie i oppsigelsestiden

Når det gjelder ferie i oppsigelsestiden skiller ferieloven mellom oppsigelse gitt av arbeidsgiver og oppsigelse fra arbeidstaker, se ferieloven § 8.
Dersom arbeidsgiver sier opp en ansatt, kan ikke arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i oppsigelsestiden med mindre oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre. Den ansatte kan også motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i tiden frem til fratredelse. For ansatte som har tre mnd eller lengre oppsigelsestid gjelder de vanlige bestemmelsene om fastsetting av ferie.
Dersom det er den ansatte selv som har sagt opp, får dette ikke innvirkning på avvikling av ferien. Ferielovens ordinære bestemmelser om avvikling gjelder fullt ut.
Det er særlig inntatt i ferieloven at tiden for fastsatt ferie ikke kan endres uten arbeidstakers samtykke på grunn av oppsigelsen, med mindre vilkårene for dette foreligger, eks uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer. Arbeidstaker kan dessuten kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristen utløp, hvis det etter dette tidspunktet ikke er tid til å avvikle ferien innenfor hovedferieperioden eller ferieåret.

Syk i ferien

Her er det to regelsett alt ettersom den ansatte er syk før ferien tar til eller om den ansatte bli syk i løpet av ferien, se ferieloven § 9. 

Dersom den ansatte er sykemeldt før ferien tar til, kan hun kreve å få utsatt ferien til senere i året. Det er en forutsetning at den ansatte har legeerklæring og at kravet blir fremsatt senest siste arbeidsdag før vedkommende arbeidstaker skulle hatt ferie.
Dersom den ansatte skulle bli syk i løpet av ferien, kan den ansatte kreve å få utsatt ferien til senere dersom den ansatte har vært helt arbeidsufør i minst seks virkedager. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Overføring av ferie

Ferieloven gir anledning til å avtale skriftlig at inntil 12 virkedager (2 uker) kan overføres til påfølgende ferieår, ferieloven § 7 (3). En kan også avtale at den avtalefestede ferien overføres helt eller delvis til neste ferieår. I tillegg skal all ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret overføres til neste år. Denne reglen ble innført fra 2009 og er ment som et virkemiddel for å få arbeidsgiver og arbeidstaker mer bevisst på at ferie skal avvikles i henhold til loven i det aktuelle ferieåret. Det er som nevnt over kun anledning til å få utbetalt feriepenger for ikke avviklet ferie dersom det skyldes sykdom eller uttak av foreldrepermisjon.

Feriepenger

Feriepengene opptjenes i opptjeningsåret på grunnlag av arbeidsvederlag (lønn, overtidsbetaling, provisjon og lignende) og utbetales i det påfølgende år (ferieåret).
For dem som kun har ferie etter ferielovens bestemmelser er feriepengegrunnlaget 10,2 % (12,5 % for dem over 60 år). For ansatte som også har den femte ferieuka er feriepengegrunnlaget 12,0 % (14,3 % for ansatte over 60 år).

Feriepengeutbetaling

Det er flere måter å utbetale feripengene på. Etter loven er utgangspunktet at feriepengene skal utbetales når ferien avvikles, men at feriepengetillegget (den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien) kan utbetales sammen med lønnen for juni måned.
Det er imidlertid vanlig å utbetale alle feriepengene i juni samtidig som arbeidsgiver tar lønnstrekket fra de lovfestede feriedagene. Den ansatte avstår således lønn i juni og mottar kun feriepenger denne måneden for så å motta lønn og ikke feriepenger når ferien avvikles.
Som medlem i Siviløkonomene kan du lese mer om ferie i vår juridiske kunnskapsdatabase som er tilgjengelig på våre nettsider.