Ferietid - hva har du krav på?

Det er sommer og tid for ferie. Reglene om ferieavvikling finnes i ferieloven. Loven regulerer blant annet hvilke regler som gjelder for feriens lengde, tidspunktet for avvikling av ferie, samt endring og utsettelse av denne.

Feriens lengde

Ferieloven gir rett til 25 virkedager ferie (31 virkedager for arbeidstakere som er eller fyller 60 år i løpet av ferieåret). Som virkedager regnes alle dager (inkludert lørdag) som ikke er søndager eller lovbestemt helge- eller høytidsdag. For arbeidstakere som har normalarbeidsuke fra mandag til fredag, betyr det at ferieloven gir rett til fire uker og en dag ferie.

I tillegg gir mange tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler rett til ytterligere fem virkedager ferie, såkalt avtalefestet ferie, slik at samlet ferie blir fem uker /30 virkedager (eller seks uker/36 virkedager for ansatte som er eller som fyller 60 år i løpet av ferieåret).

Fastsettelse av ferie

Ferielovens hovedregel er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal bli enige om tidspunktet for ferieavvikling. Dersom partene ikke kommer til enighet bestemmer arbeidsgiver, med noen unntak.

Som en følge av denne hovedregelen pålegger ferieloven at arbeidsgiver i god tid før ferien skal drøfte tidspunktet for ferieavvikling med arbeidstaker. Videre har arbeidstaker krav på å få beskjed om når han/hun må ta ferie, helst så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien starter. Disse reglene er gitt for å sikre arbeidstaker mulighet til å planlegge ferien sin.

Arbeidstaker har krav på å få avviklet tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden som er fra 1.juni til 30. september.

Arbeidstaker har dessuten krav på å få avviklet resterende del av lovbestemt ferie samlet. Også avtalefestet ferie kan kreves avviklet samlet. Imidlertid har ikke arbeidstaker krav på å få avvikle både restferie og avtalefestet ferie i sammenheng.

Endring av ferie

Når man har blitt enige om når ferien skal avvikles kan arbeidsgiver ikke endre denne.  Det fremgår imidlertid av ferieloven at tidspunktet for avvikling av ferie kan endres av arbeidsgiver dersom uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer, og stedfortreder ikke kan skaffes. Disse vilkårene er strenge og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at det foreligger forhold som gir grunn til å endre ferien. Arbeidsgivers adgang til å endre tidspunktet for ferieavvikling er begrenset til helt ekstraordinære situasjoner. Før arbeidsgiver eventuelt endrer ferien til den ansatte, må arbeidsgiver drøfte endringen med den ansatte dette gjelder. Dersom ferien blir endret, plikter arbeidsgiver å erstatte den ansattes dokumenterte merutgifter som følge av endringen. Har man for eksempel betalt en sydenferie, må arbeidstaker betale utgiftene dersom ferien må avlyses.

Retten til å utsette ferie ved sykdom 

En arbeidstaker som er så uheldig å bli syk før ferien skal starte, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien skulle ha startet. Dersom arbeidstaker blir syk under ferieavviklingen kan vedkommende kreve at et tilsvarende antall virkedager skal gis som ny ferie senere. Også her stilles det krav til at sykdommen dokumenteres med legeerklæring, og arbeidstaker må selv kreve utsettelse så snart man er tilbake på jobb.

Les mer om dine ferierettigheter i Econas arbeidsrettslige temaskriv. Du kan også kontakte oss på advokat@econa.no.