Foreleser - se studenten!

Beskjeden til foreleserne er klar: god oppfølging av studentene resulterer i høyere karakterer og bedre tilfredshet blant studentene. 

Årets studentundersøkelse* viser at studenter som er fornøyd med tilbakemeldinger og oppfølging fra lærestedet  i gjennomsnitt også har best karakterer og trives best med studiene. Econas studentundersøkelse avdekker også at en av fire er lite tilfreds med omfanget og/eller kvaliteten på de faglige tilbakemeldingene.

Det er altså et helt klart forbedringspotensial i det pedagogiske tilbudet ved utdanningsinstitusjonene i Norge. Kvalitetsreformens intensjon om mer oppfølging av studentene kan oppfylles i mye sterkere grad enn i dag. Econas studentundersøkelse viser at studenter som blir sett og fulgt opp av skolens undervisningspersonell yter mer og bedre enn de som ikke blir fulgt opp.

For lite og ikke godt nok

Gjennomsnittverdiene for omfang og kvalitet på tilbakemeldingene er under fire, som er verdien for «helt greit». Ser en på spredningen er over 25 prosent meget misfornøyde (verdien 2 eller 1) på faktorene evne til å involvere studentene i undervisningen og omfanget på undervisningen. Heldigvis er kvaliteten på tilbakemeldingene noe bedre, men også her er for mange misfornøyde.

Tilbakemeldinger virker

Det er en klar sammenheng mellom hvor fornøyd man er med tilbakemeldingene og tid brukt på studier. Potensielt kan gode og tilstrekkelig hyppige tilbakemeldinger resultere i at studenten bruker syv timer mer på studiene per uke.  Tid brukt på studier har på sin side sammenheng med de resultater en oppnår. Måler en direkte sammenheng mellom tilbakemeldinger og karakterer er også den betydelig. Videre er det slik at for 90 prosent av studentene er gode forelesere noe som motiverer til innsats. Med andre ord, bruk og se studenten hvis du jobber som underviser – det hjelper (ikke overraskende) sannsynligvis på disse studentenes resultater.  

For vår utdanningsgruppe er det også klar sammenheng mellom skoleprestasjoner og prestasjoner i arbeidslivet. Målet må være at flest mulig skal prestere litt bedre over hele fjøla.

PS! Det er fremdeles slik at økonomistudentene totalt sett er godt fornøyde med sin studiesituasjon.

*Econas studentundersøkelse ble gjennomført i perioden 20. mail til 15. juni 2014. Undersøkelsen hadde 1472 respondenter, som utgjør en svarprosent på 40 %. Econa ønsker å takke alle som deltok i undersøkelsen.