Forskningen i Magma skal være tilgjengelig for alle

Forskningen i Magma er en viktig del av Econas samfunnsansvar. Kunnskap på det økonomisk-administrative feltet bidrar til samfunnsnyttige beslutninger, verdiskapning og konkurransekraft i det private næringsliv.

Magma-forskningen må ut til beslutningstakerne

En internasjonal koalisjon står bak en offensiv for åpen tilgang til offentlig finansiert forskning, Plan S. Målet med Plan S er at alle forskere, næringslivet, forvaltningen og allmennheten skal ha åpen tilgang til offentlig finansiert forskning. Den nye ordningen har stadig vært debattert den siste tiden, og Econa bidrar i diskusjonen gjennom innspill til Akademikerne.

Econa mener det er viktig og riktig at forskning og kunnskap gjøres tilgjengelig for så mange som mulig. Når det gjelder forskning som er produsert fra offentlige midler, bør det komme samfunnet til gode på en enklest mulig måte. Econa er med andre ord prinsipielt tilhengere av grunnlaget for Plan S.

Econa utgir fagtidsskriftet Magma, og vi mener at Plan S vil være med på å øke tilgangen til kvalitetsforskning fordi de fleste flinke forskere ønsker å nå frem til flest mulig, og fordi de fleste institusjonene måles på formidling.

Econa ser på tilgjengeliggjøring av forskning fra Magma som en viktig del av vårt samfunnsansvar. Økt kunnskapsgrunnlag på det økonomisk-administrative fagfeltet bidrar til bedre beslutninger for hvordan norske virksomheter forvalter ressurser til samfunnets beste, og for økt verdiskapning og konkurransekraft i privat næringsliv.

I tillegg til at Magma utgis på papir og distribueres våre medlemmer, publiseres også fagtidsskriftet på nett, åpent for alle. Vi har også åpnet for at forfatterne kan parallellpublisere artikler i egne institusjoner.

Det er utfordringer knyttet til overgangen fra dagens system til Plan S, særlig for dem som befinner seg i akademiske juniorstillinger. De har ofte startet sin karrierebygging ved å publisere i det gamle journalsystemet. For disse må det sikres gode overgangsordninger.

For Econa som ansvarlig utgiver av tidsskriftet Magma, som er medlemsfinansiert og ikke har et profittmål, ser vi ingen store utfordringer med Plan S. I dag tas den største delen av kostnadene for innholdsproduksjonen av Magma av forskningsinstitusjoner, gjennom offentlig ansatte forskere. Vi har i tillegg en kostnadseffektiv modell for publisering som ikke generer økonomisk overskudd for noen. Econa mener at slik vi publiserer og tilgjengeliggjør forskingen i Magma er i Plan S’ ånd der forskere bidrar til å øke kunnskapen innenfor vårt fag, først for medlemmene, men også for samfunnet for øvrig.

Fakta om Magma

Fagtidsskriftet Magma eies av foreningen og utgis i samarbeid med Fagbokforlaget. Tidsskriftet har åtte utgivelser per år, og har som målsetning å være det ledende fagtidsskriftet i Norge innen Econas fagområder. I 2018 ble det publisert 38 fagfellevurderte artikler som utløser ca 1 million kroner i forskningsmidler. I tillegg har Magma nådd 20 000 lesere med ny, norsk forskning. Magma sorterer under fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1.

Det er utgitt 8 utgaver av Magma i 2018 hvorav flertallet har hatt webinar, frokostmøter og arrangemet i Arendsalsuken i tilknytning til utgivelsen. De fleste arrangementene har vært mulig å følge både fysisk og online.

  1. Regnskap og skatt
  2. Organisasjon og ledelse
  3. Varsling
  4. Kommunikasjon
  5. Ledelse i kontekst
  6. Økonomisk styring
  7. Innovativ forretningsutvikling
  8. Markedsføring 

I 2018 hadde Magma et gjennomsnittlig opplag på 19.400. Ansvarlig redaktør er Charlotte Hartvigsen Lem i Fagbokforlaget.

I tillegg til papirutgaven er tidsskriftet åpent tilgjengelig på Magma.no. Utvalgt innhold markedsføres i andre digitale kanaler. Magma inneholder ofte omfattende tabeller og figuerer, og tidssriftet er per i dag best tilpasset magasinformat og store skjermer.