Forskningsprosjekt på samfunnsansvar

Forskere tror bedriftenes selvevaluering og samspillet mellom forsker og bedrift kan gi ny innsikt om hvordan bedrifter tenker om samfunnsansvar, fra Magma 02-2013.

Lot bedriften få ta mer aktiv del i forskningsprosjekt - skapte økt forståelse for samfunnsansvar

Da forskerne undersøkte 35 sørlandsbedrifters arbeid med samfunnsansvar, lot de bedriftene som svarte selv få være med å vurdere sitt CSR-arbeid. Det gjorde at bedriftene i forskningsprosjektet fikk sin egen innsats mer under huden, og i større grad ble i stand til å bruke sine egne erfaringer til å øke inntektspotensialet i virksomhetene, viser en empirisk studie av bedrifter på Sørlandet, utført av Agderforskning. Resultatene fra undersøkelsen rapporteres i siste utgave av Econas fagtidsskrift, Magma. Forskerne tror bedriftenes selvevaluering og samspillet mellom forsker og bedrift kan gi ny innsikt om hvordan bedrifter tenker om samfunnsansvar.

Forskningsinnsatsen på problemstillinger rundt bedrifters samfunnsansvar har vært økende, i takt med at bedriftenes eget arbeid med samfunnsansvar har blitt mer omfattende. Forskningen skjer med utgangspunkt i ulike fagfelt og ulike tilnærminger, men det er ikke ofte at de som svarer på forskernes spørsmål selv får være med på å ha på innflytelse på begrepsforståelsen og på fortolkningen av svarene.

- Forskningsområdet er fortsatt sprikende. Likevel inneholder nyere, empiriske studier av samfunnsansvar en rekke generelle teser og forutsetninger, sier forskerne Thomas Laudal og Jon Olav Pedersen, som i sitt studie ønsket å se forbi de generelle antagelsene, og komme tettere på bedriftenes eget forhold til arbeidet med samfunnsansvar.

Forskerne benyttet derfor en såkalt hermeneutisk tilnærming til bedriftenes samfunnsansvar. Det betyr at forskerne veksler mellom å forstå henholdsvis enkeltelementer og helheten i det man studerer, på en måte som minimerer betydningen av de antakelsene som forskerne brakte med seg inn prosjektet. Dermed kan bedriftene og de som svarer selv få være med på å påvirke både de antagelsene studien legger til grunn, og tolkningen av de svarene som blir gitt.

Utgangspunktet for studien var at bedriftene selv fikk skissere de områdene der de mente de kunne styrke sitt samfunnsansvar, og la svarene være et verktøy for å identifisere praktiske tiltak som kunne hjelpe dem å nå målene, på en måte som samtidig styrket bedriftens lønnsomhet. 

- Flere bedrifter identifiserte momenter de ønsket å bruke i sitt videre utviklingsarbeid, og fikk økt forståelse av muligheter for bruk av samfunnsansvar i markedsarbeidet. Prosjektet førte også til økt entusiasme og forståelse for samfunnsansvar blant en gruppe bedrifter der de fleste hadde liten eller ingen kunnskap om samfunnsansvar på forhånd, konkluderer forskerne.

Hele artikkelen kan du lese i Magmas nr 2/2013.

Kontakt: Thomas Laudal: E-post: thomas.laudal@uis.no; Jon Olav Pedersen:  E-post:jop@epost.no