Fraskrivelse av fortrinnsretten i sluttavtaler

Econas advokater får hyppige forespørsler om bistand i forbindelse med sluttavtaler. Sluttavtaler er avtaler som skal regulere en ryddig avslutning av et arbeidsforhold, og bakgrunnen for at en arbeidstaker blir presentert for en sluttavtale kan være mange.

Felles for de fleste forespørslene som Econas advokater får er at medlemmene er usikre på hva man bør passe på før man signerer slike avtaler. For de fleste ligger fokuset på en best mulig økonomisk kompensasjon, samt ryddighet rundt selve fratredelsen hos arbeidsgiveren. Enkelte punkter i arbeidsavtalen reflekteres det ikke alltid like mye over, selv om det teoretisk kan medføre store konsekvenser for den enkelte arbeidstaker.

Fraskrivelse av fortrinnsretten er et eksempel på dette. Erfaringsmessig er det svært vanlig at arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker fraskriver seg fortrinnsretten når man signerer en sluttavtale. Enkelte vil også gå så langt som å hevde at dette er en forutsetning for selve avtalen. Fortrinnsretten er i utgangspunktet en lovfestet rettighet som gir arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold fortrinnsrett til ny tilsetting i virksomheten innenfor et gitt tidsrom dersom det skulle oppstå behov for å ansette nye medarbeidere.

Selv om det er vanlig med fraskrivelse av sluttavtaler, er det ikke avklart hvorvidt det rettslig sett er tillatt. For den enkelte arbeidstaker innebærer denne fraskrivelsen at man mister muligheten til å gjøre rettskrav på ny stilling hos tidligere arbeidsgiver dersom det skulle åpne seg en slik mulighet. 

For Econa er det viktig å gjøre våre medlemmer oppmerksom på områder hvor man som arbeidstaker kan få sine rettigheter kraftig innskrenket, eller i verste fall miste dem helt. Fraskrivelse av fortrinnsretten er et slikt område. Når det er sagt er det noe uklart hvor stort ”problem” dette i realiteten er; Det oppleves sjeldent at en arbeidstaker må ty til den lovfestede fortrinnsretten for å få en stilling man ønsker. Dersom det er et gjensidig ønske fra både arbeidstaker og arbeidsgiver at man skal komme tilbake, lar dette seg som regel gjøre uten formell bruk av fortrinnsrett.