Går glipp av overtidsbetaling

Når arbeidsgivere tar i bruk begrep som "særlig uavhengig stilling" i arbeidskontrakten gjelder det å være på vakt. Econa har sett flere eksempler på virksomheter som bevisst unntar de ansatte fra arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til overtid. De økonomiske konsekvensene kan bli store for uoppmerksomme arbeidstakere.

 

Business woman pc_artBusiness woman pc_artNår arbeidsgivere tar i bruk begrep som ”særlig uavhengig stilling” i arbeidskontrakten gjelder det å være på vakt. Econa har sett flere eksempler på virksomheter som bevisst unntar de ansatte fra arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til overtid. De økonomiske konsekvensene kan bli store for uoppmerksomme arbeidstakere.

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 inneholder klare bestemmelser knyttet til arbeidstid. Det er også gitt konkrete bestemmelser i forhold til overtidsarbeid og hvilke rettigheter arbeidstaker har krav på i forbindelse med dette, herunder lovfestet rett til overtidsbetaling i henhold til §10-6 (11).

Regelverket gjelder imidlertid ikke for arbeidstakere som innehar ”særlig uavhengige stillinger”, som eksempelvis ledere og uavhengige konsulenter. Utfordringen er at mange virksomheter, særlig innen kunnskapsbaserte virksomheter, også velger å definere andre medarbeidere enn ledende ansatte som ”særlig uavhengige”.

Econa har ett konkret eksempel fra en stor offentlig virksomhet der flere medarbeidere har fått arbeidskontrakter der stillingen er definert som særlig uavhengig. Dette til tross for at disse ikke innehar lederansvar eller på annen måte kvalifiserer til å bli unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Econa har også mottatt tilbakemeldinger fra andre siviløkonomer som er blitt berørt av samme problematikk.

Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, mener enkelte arbeidsgivere uthuler intensjonen bak arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid:

-Mange siviløkonomer har et ønske om å jobbe mye og lenge. Dette må det selvsagt være anledning til. Samtidig er det viktig at arbeidsgiver ikke utnytter denne arbeidsviljen gjennom å frata medarbeiderne retten til kompensasjon for alle timene som legges ned i virksomheten utover normalarbeidstid, sier Bolstad.

Bolstad oppfordrer siviløkonomer og andre akademikere til å sjekke arbeidsavtalen nøye ved jobbskifte, og påse at man i de tilfeller der stillingen er definert som ”særlig uavhengig” kompenseres med en høyere fastlønn.

-Dersom arbeidsgiver ikke opererer med overtidsbetaling eller avspaseringsmulighet og forutsetter en arbeidsbelastning utover det som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, bør arbeidstakere kreve en kompensasjon for dette gjennom høyere fastlønn. Dessverre har vi flere eksempler på at våre medlemmer ikke var seg dette bevisst da arbeidsavtalen ble fremforhandlet, og i ettertid sitter igjen uten kompensasjon for alle timene som legges ned i virksomheten, sier Bolstad.

Bolstad vil ikke angripe arbeidsgiversiden, men mener den manglende oppmerksomheten rundt denne problemstillingen medfører at mange havner i en situasjon der de ikke blir tilstrekkelig kompensert for sin arbeidsinnsats.

Vår erfaring er imidlertid at arbeidsgiver ønsker å opptre innenfor lovens rammer, men at man av og til trenger en oppfordring fra arbeidstager for å bringe situasjonen innenfor lovlige rammer, sier Bolstad.

Definisjon på særlig uavhengig stilling:
I henhold til arbeidsmiljøloven av 2005 (aml) § 10-12 (2) kan arbeidstakere som har en ”særlig uavhengig stilling” være unntatt fra store deler av lovens arbeidstidskapittel. Ledere er unntatt i henhold til bestemmelsens første ledd.

Bestemmelsen er ment å omfatte arbeidstakere som ikke har en ledende stilling som definert ovenfor, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. For å falle inn under begrepet særlig uavhengig stilling er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig stilling må også innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller « uavhengighet » i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.

Kilde: Advokatforeningens hjemmesider.