Håp om bedre utdanningspolitikk

-Den nye regjeringserklæringen gir godt håp om større vekt på kunnskap i utdanningspolitikken, sier Tom Bolstad adm. dir. i Econa.


-Den nye regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet gir godt håp om større vekt på kunnskap i utdanningspolitikken og en dreining av den offentlige pengebruken mot mer vekstfremmende investeringer og skattelettelser, sier Tom Bolstad adm. dir. i Econa. Av samme grunn vil vi følge utålmodig med på utmeislingen av forskningspolitikken til den nye regjeringen. Regjeringserklæringen er på forskningsområdet altfor uklar og for lite ambisiøs, poengterer Bolstad.

Mye må sies å være som forventet ved den nye regjeringserklæringen. Her er ikke noe direkte dramatisk for Econa og de saker vi prioriterer for vårt samfunnspolitiske arbeid. Mest spennende er de muligheter som burde ligge i de to større utredningene som varsles, i form av et arbeidstidsutvalg og en produktivitetskommisjon.

–Vi i Econa hilser derfor disse initiativene velkommen, sier Bolstad. Econa også har tatt til orde for en bredt sammensatt velferdskommisjon for å legge grunnlaget for bedre bærekraft i finansieringen av velferden. Vi holder fast på denne oppfordringen, og ser gjerne at det handles raskt på alle disse nevnte utfordringer fordi vi ikke har noen tid å miste i bestrebelsene på å få økt produktiviteten, modernisert arbeidstidsreglene og håndtert det kommende finansieringsgapet for den norske velferden.

Dette må håndteres skjønnsomt av alle parter, og vi er derfor godt fornøyd med at man ønsker å vektlegge samarbeidet med partene i arbeidslivet. I denne dialogen blir det krevende, men også avgjørende at vi lykkes med regjeringens reformambisjoner. Vårt lands økonomi er ikke tjent med fire nye år der spørsmål om reformer av så vel offentlig sektor som arbeidslovgivningen står i bero på grunn av de foreldede forståelser av både velferden og arbeidslivet som har fått råde i dialogen med flere av de største arbeidstakerorganisasjonene de senere år. Her påligger det nå et ansvar for oss som utgjør en annen tenkning når det gjelder organiseringen av arbeidslivet, understreker Bolstad.

Siden landet nå får en mindretallsregjering vil vi i Econa legge sterkere vekt på kontakten også med Stortinget og alle partiene representert der. Det er gjennom samarbeid at vi kan finne og vinne de løsninger som sikrer gjennomslag for nye kunnskapsløft, økt satsing på forskning og andre vekstfremmende investeringer og skattelettelser, reform av offentlig sektor og modernisering av arbeidslivets regler, avslutter Bolstad.