Har børsverdiene blitt redusert etter kjønnskvotering av børsnoterte ASA-styrer?

Det ble spådd om store reduksjoner av børsverdier i ASA-selskaper etter at det i 2005 ble lovfestet kjønnskvotering av sty­rer i norske allmennaksjeselskaper (ASA).

En kvinne og en mann som står på hver sin side av et vippebrett.

Det ble spesielt advart mot at man erstattet høyt kvalifiserte mannlige styremedlemmer med kvinner stort sett uten erfaring fra styrejobber eller toppsjefstillinger. Advarselen byg­get på en teoretisk antagelse om at et slikt tap av sty­rekvalifikasjoner vil lede til dårlige styrebeslutninger med påfølgende tap av markedsverdi.

Nå er det gjennomført en omfattende etterprøving og analyse på data for alle norske ASA-selskaper fra 1998 til 2013. Konklusjonen er at pessimismen var ube­grunnet på et rent vitenskapelig grunnlag. Den tidligere forskningen er belemret med metodiske feil som driver resultatene. Den viser i stedet at 2005-lovendringen verken fikk eller kunne forventes å få en signifikant negativ effekt for selskapsverdiene på Oslo Børs.

Les hele artikkel i Magma 0516.