Husk dette før du tar ferie

Årsskiftet nærmer seg, og mange arbeidstakere henvender seg til Econas advokater med spørsmål om ferieuttak, muligheter for overføring av ferie og avvikling av overført ferie. Les her hvordan du kan sikre deg riktig overføring til neste år!

Gode råd omkring overføring av ferie.

To uker kan overføres etter avtale

Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale overføring av ferie fra ett år til et annet. Det er viktig å huske på at avtale om overføring må gjøres skriftlig, og det forutsettes at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om overføringen.

Adgangen til å overføre ferie er begrenset til to uker lovfestet ferie (10 dager). Den lovfestede ferien er ifølge ferieloven, fire uker og en dag. Dersom det i arbeidsforholdet er avtalt ferie ut over dette, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale at også disse feriedagene skal overføres til påfølgende ferieår (med mindre avtaleadgangen er begrenset av tariffavtale.) Ferie ut over ferielovens angivelse, kan være avtalt i tariffavtale, arbeidsavtale eller det kan være fastsatt i et personalreglement.

All ferie som ikke er avviklet i 2015 skal overføres til 2016

Dersom ferien ikke avvikles før årsskiftet, overføres den automatisk til 2016. Det gjelder all ferie, også utover de to ukene som kan avtales overført. Skyldes manglende ferieavvikling arbeidsgiver, kan den ansatte i tillegg kreve erstatning. Det er likevel ikke mulig «å få ferien utbetalt». Ferien må tas ut som fritid og kan ikke veksles inn i penger. Etter ferieloven vil uavviklet ferie følge arbeidstakeren helt til den blir avviklet, uansett hva arbeidstaker og arbeidsgiver foretar seg.

På bakgrunn av bestemmelsen om overføring og erstatning vil arbeidsgiver ofte pålegge ferieavvikling innen utgangen av 2015. Den ansatte derimot vil ofte ønske å ta ut avspasering fremfor ferie.

Ferie eller avspasering

Et vanlig dilemma i årets siste måneder er derfor, om det skal tas ut ferie eller avspasering når arbeidstaker og arbeidsgiver ser at det ikke vil være rom for begge deler. Det kan nevnes at noen arbeidstakere ønsker å avspasere i stedet for å avvikle ferie pga. en misoppfatning om at de vil få betalt for ferien, mens avspaseringstimene muligens bare vil bli strøket. Her er det viktig å være oppmerksom på at det ikke lenger er mulig ”å forhandle bort” ferie mot lønn eller annen kompensasjon, som nevnt ovenfor.

En avspaseringsordning er knyttet til bedriftens fleksible arbeidstidssystem. Retten til avspasering vil i stor grad avhenge av hva som er avtalt i den enkelte bedrifts ordning. Det vanlige er imidlertid at avspasering må avklares med leder på forhånd. Dvs. at det som regel ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme om avspasering skal finne sted eller ikke, og om det skal pålegges ferie fremfor avspasering.

Det kan avtales utbetaling av opparbeidede avspaseringsdager

Dersom en arbeidstaker setter seg opp på avspasering på slutten av året og arbeidsgiver ser at vedkommende ikke kan avvikle all ferien, (eller overføre denne), bør arbeidsgiver i stedet pålegge arbeidstaker å ta ut ferie. Dette for å unngå automatisk overføring og brudd på arbeidsgivers plikter etter ferieloven. Det kan da hende at arbeidstakeren ”blir sittende” med for mye plusstid og ikke får anledning til å få avspasert denne, men i motsetning til ferietid kan plusstiden kompenseres med lønn. Alternativt kan partene enes om når plussaldoen skal tas ut.

Mer informasjon om ferieavvikling, feriepenger og overføring av ferie, kan du finne i den juridiske kunnskapsdatabasen på våre hjemmesider her

Finner du ikke svar på dine spørsmål i den juridiske kunnskapsdatabasen, kan du sende en henvendelse til advokat@econa.no, så vil henvendelsen besvares av en av våre advokater i Econas arbeidslivsavdeling.