Hva betyr ny offentlig tjenestepensjon for deg?

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en ny pensjonsordning for offentlig sektor. Vi har sett nærmere på konsekvensene av ny pensjonsordning for de ulike årskullene – se eksempler på hvordan dette kan slå ut for deg!

Figur: Nye ordninger for personer født 1973. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder. Se vedlegg (pdf) for flere detaljer og årskull.

Se også Spørsmål og svar: Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

I eksemplene er det tatt utgangspunkt i en karriere med startlønn 468 170 kroner (5 G) og sluttlønn 749 072 kroner (8 G). Hele karrieren er i offentlig sektor. Figurene viser pensjon i prosent av sluttlønn for en person som har opptjening fra 27 år. Tidligere start gir høyere pensjon i ny løsning, mens senere er mindre gunstig. Pensjon fra privat sektor vil komme i tillegg. Det er benyttet regler for gammel folketrygd fra 1992 for dem som får pensjon helt eller delvis samordnet med gammel folketrygd (uavhengig av fødselsår).

Ny AFP tas ut senest ved 70 år. I figurene øker den også ved uttak senere enn 70. Dette illustrerer verdien en kortere utbetalingsperiode kunne hatt (faktisk er nivået ved 70 det største men for eksempel ved uttak av øvrig pensjon ved 72 ville en da allerede hatt AFP-en utbetalt i 2 år).

Gammel AFP er en tidligpensjonsordning. Det livsvarige nivået på pensjonen ved fratreden før 67 år er pensjonsnivået ved 67 år i figurene.

De som skal få nye ordninger får mulighet til fleksibelt uttak av pensjon opptjent i gammel ordning. Det vil bli foretatt en foreløpig samordning når oppsatt pensjon fra bruttoordningen tas ut fleksibelt før 67 år. I figurene er det lagt til grunn at det ikke er videre opptjening i folketrygden etter uttak, og nivåer før 67 år viser hva pensjonen fra bruttoordningen blir hvis det ikke legges til grunn videre opptjening i den foreløpige samordningen.

Det tas forbehold om enkelte beregningsdetaljer.Se eksempler på ny offentlig tjenestepensjon for ulike årskull (pdf)

Kontaktperson i Econa: Marianne Kringlebotn, advokatfullmektig/sektoransvarlig stat mk@econa.no