Hva bør du huske på før permisjonen?

Graviditet og påfølgende permisjon er for mange en svært hyggelig tid. Men perioden hvor kvinner får barn er likevel en tid hvor vi ser at mange sakker akterut i karrieren. Det finnes likevel flere grep og tiltak både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ta for å sikre at arbeidstakeren kan fortsette karriere- og lønnsutviklingen, uten at det går på bekostning av familien og barn.

ARBEIDSTAKER:

- Når må du fortelle at du er gravid? Som gravid plikter du ikke å fortelle arbeidsgiveren din om at du er gravid og skal ut i permisjon før fire uker før permisjon som varer mellom 12 uker og ett år, og 12 uker før permisjon som varer lengre enn ett år. I de fleste tilfeller er det imidlertid hverken mulig eller hensiktsmessig å skjule graviditeten så lenge. Samtidig vil åpenhet om graviditeten gjøre det mulig for deg og din arbeidsgiver å best mulig tilrettelegge din arbeidsgiverdag frem til fødsel, samt permisjonstiden.

- Lag en plan for permisjonen. Som arbeidstaker bør du tidlig tenke på hvordan du vil bruke en permisjon, og gå i dialog med nærmeste leder rundt hvilke ønsker du har for tiden frem mot permisjon og underveis i permisjonen. Ingen vet med sikkerhet hvordan permisjonen vil bli, slik at det er lurt å ta høyde for at ting kan bli annerledes. Det er likevel viktig å tenke på at langvarig fravær, uten noe kontakt med bedriften du arbeider i, kan virke karrierehemmende når du kommer tilbake.

- Ønsker du jobbkontakt i permisjonen? Det er viktig å si ifra om du ønsker å være involvert i prosjekter, følge opp kunde(r), bli invitert med på sosiale tilstelninger eller sjekke mail slik at arbeidsgiver kan hjelpe deg med å få det til rent praktisk.

- Du kan ikke bli sagt opp fordi du er gravid. Det er ulovlig å si opp en gravid arbeidstager med grunnlag i graviditeten. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, skal anses å ha sin grunn i graviditeten dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig – og her er det et strengt beviskrav.

- Gravide har rett til å få tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidsoppgaver. Dette er nedfelt i likestillings- og diskrimineringsloven. Her skal man særlig se på effekten av å tilrettelegge for å sikre at kvinner kan fortsette å delta i arbeidslivet under graviditet. Eksempel på tilrettelegging kan være at det tilbys egnede stoler eller annet utstyr som bidrar til mindre slitasje på blant annet rygg og bekken. Ta kontakt med nærmeste leder eller verneombud for å forhøre deg om hvordan din arbeidsgiver kan bidra til at du står i arbeid så lenge som mulig under graviditet. I enkelte mer belastende yrker, for eksempel yrker med nattevakt, finnes det særskilte rettigheter for gravide.

- Arbeid under permisjon må rapporteres inn til NAV. Gradert permisjon hjelper deg til å holde kontakt med arbeidslivet, sikrer karriereutvikling og kan utvide den totale lengden på permisjonen slik at kabalen frem mot barnehageplass går opp.

Du kan søke om gradert permisjon i dette skjemaet:

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=248825

https://familie.nav.no/om-foreldrepenger#hvis-du-vil-jobbe

ARBEIDSGIVER:

- Du som arbeidsgiver har et ansvar for å sikre at din arbeidstaker har klare og forutsigbare rammer for hva som er forventet fra begge parter. En norsk studie fra 2010 viser til at kvinner i permisjon savner med ordnede forhold rundt jobbkontakt under permisjon. Mange arbeidstakere skifter jobb under permisjon. En måte å sikre at du beholder verdifulle ansatte på er ved å følge de opp under graviditet og permisjon. På denne måten kan du avdekke eventuelle behov som måtte oppstå og forsøke å tilrettelegge for det.

- I samarbeid med den ansatte bør du utarbeide en konkret plan. Her kan dere definere rammene for jobbkontakt under permisjon og hvilken form den skal ha (kun sosiale aktiviteter, holde seg oppdatert på mail, følge opp en kunde eller et prosjekt eller liknende) og hvor stort omfang dette arbeidet skal ha (et par timer i uken, en spesifikk dag og arbeidssted). Det er viktig å huske at det er mye som kan skje under en permisjon så en viss fleksibilitet er viktig. En slik plan må tilbys både mor og far.

 

- Som leder og arbeidsgiver bør du tidlig ha en systematisk oppfølging av ansatte som er gravide. Både for å avdekke behov for å tilrettelegge for at den ansatte står i jobb så lenge som mulig, men det er også viktig å ha en god dialog rundt hvordan den ansatte ønsker at permisjonen skal avvikles. Det er videre svært viktig at arbeidstakerne ikke blir koblet av prosjekter eller viktige kunder lenge før vedkommende skal ut i permisjon.

 

- Likestillings- og diskrimineringsombudet har flere nyttige verktøy. De har gode nettsider hvor du som arbeidsgiver kan avdekke om du er en god leder for arbeidstakere som får barn, og en sjekkliste for diskriminering: https://www.ldo.no/forebygg/i-arbeidslivet/inspirasjon/ta-ldos-sjekkliste/test-din-virksomhet/

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!