Hva kan Econas advokater hjelpe deg med?

Denne siden gir deg en oversikt over hva vi hjelper våre medlemmer med.

Ansettelsesavtaler

Vi bistår med råd og innspill du kan bruke når du forhandler vilkår hos ny eller eksisterende arbeidsgiver. Er arbeidsavtalen du har blitt tilbudt i tråd med bransjestandard og arbeidsmiljøloven? Er din tolkning av arbeidsavtalen rimelig?
Les Econas arbeidsrettslige temaskriv om arbeidsavtaler

Arbeidsmiljø, HMS, sykefravær

Mange opplever en eller annen gang i løpet av arbeidslivet at arbeidshverdagen ikke er helt som den burde være. Det kan skyldes stress eller andre faktorer som utløser sykefravær. Eller det kan være uklar ledelse, uklare tilbakemeldinger eller konflikter med kollegaer som gjør arbeidsdagen tung og vanskelig. Econas advokater gir deg råd rundt regelverket, bidrar til å sortere problemstillinger og er din støttespiller. Vi kan representere deg i møter og annen dialog med arbeidsgiver.

Ferie

Problemstillinger knyttet til ferieavvikling og feriepenger dreier seg gjerne om mulighet til å overføre ferie, uttak av ferie, utbetaling av feriepenger og ferieavvikling i oppsigelsestid. Econas advokater kan bistå med råd og veiledning om regelverket, samt henvendelse og representasjon overfor arbeidsgiver dersom det er nødvendig. I tillegg bistår vi med inndrivelse av utestående feriepenger - se tema "inndrivelse av lønnskrav mv". Les Econas arbeidsrettslige temaskriv om ferie og feriepenger

Inndrivelse av lønnskrav, bonus og feriepenger

Dersom arbeidsgiver ikke betaler lønn, bonus eller feriepenger som avtalt, kan Econa bistå med å inndrive kravet. Er det uklarheter om det er inngått en bonusavtale og/ eller uklarheter rundt innholdet i avtalen, kan vi bistå med tolkning av avtalen. Inndrivelse av disse kravene kan innebære utforming av påkrav og forliksklage. Hvis det er nødvendig kan vi føre sak for domstolene.

Omorganisering og virksomhetsoverdragelse

Econa kan tilby hjelp og rådgivning i en omorganiseringsprosess, herunder en overdragelse av virksomheten til ny eier. Har du fått tilbud om annen stilling? Endrede oppgaver? Andre betingelser? Må du være med over til ny eier ved en virksomhetsoverdragelse? Hvilke rettigheter har du? Vi bistår deg med å vurdere om det er endringer du må eller bør akseptere – og kan være en du kan diskutere saken med og/eller være med i møter med arbeidsgiver, alt etter hva du selv ønsker. Vi kan også føre saker for domstolene dersom saken bør prøves rettslig.

Konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler

Har arbeidsgiver anledning til å hindre deg i å ta ansettelse hos virksomhetens konkurrenter? Hvor lang karenstid kan det i så fall avtales? Har du krav på økonomisk kompensasjon i hele perioden forbudet gjelder?

Kan du kontakte tidligere arbeidsgivers kunder og påvirke dem med sikte å endre kundeforholdet? Hva med å rekruttere din gamle arbeidsgivers ansatte? Er det fritt frem å rekruttere dine gamle kollegaer til din nye arbeidsgivers virksomhet?

Klausuler som omhandler disse temaene, er ofte vanskelige å få fullstendig oversikt over. Econa kan gi råd og veiledning knyttet til lovligheten og rekkevidden av slike klausuler, eksempelvis ved inngåelse eller ved opphør av arbeidsforholdet.Les Econas arbeidsrettslige temaskriv om konkurranseklausuler

Oppsigelse og sluttavtale

Advokatene i Econa har lang erfaring med bistand i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold.

  • Vurdering av lovligheten av oppsigelser
  • Tips og råd i forbindelse med sluttavtaler
  • Bistå med praktiske forhold som bør avklares når man skal avslutte arbeidsforholdet

Bistanden fra Econa kan skje i form av sparring og rådgivning, bistand i møter med arbeidsgiver og eventuelt føring av saken for retten dersom det skulle være behov.