Hvem bestemmer når ferien skal tas

Sommerferien står snart for døren. I den forbindelse har mange arbeidsgivere og arbeidstakere begynt planlegging og fastsetting av når årets ferie skal avvikles. Reglene for fastsettelse og avvikling av ferien er regulert i ferieloven.

FerieLoven fastslår at arbeidsgiver skal drøfte fastsettelse av ferien med arbeidstaker. Arbeidstaker skal ha anledning til å fremme sine ferieønsker i god tid før ferien fastsettes. Loven slår dessuten fast at arbeidstaker har krav på å få beskjed om ferietidspunkt senest to måneder før ferien starter.

Hovedregelen ved fastsettelse er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal bli enige om når avviklingen av ferien skal skje. Blir de ikke enige bestemmer arbeidsgiver hvordan arbeidstakers ferie skal avvikles. Arbeidsgiver må imidlertid holde seg innenfor de rammer som fastsettes av loven. Arbeidsgiver kan blant annet ikke gi mindre ferie enn det som følger av loven.

Arbeidstaker har krav på å få avviklet tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden som er fra 1.juni til 30. september. Dette gjelder ikke hvis ferien er blitt utsatt på grunn av sykdom, permisjon, arbeidskamp mv.

Arbeidstaker har dessuten krav på å få avviklet resterende del av ferien samlet. Det er viktig at arbeidstaker avklarer dette med arbeidsgiver god tid i forkant av ferien.

Når ferietiden er fastsatt er utgangspunktet at denne ikke kan endres fra arbeidsgivers side.  Dette gjelder allikevel ikke alltid. Arbeidsmiljøloven slår fast at endring av fastsatt ferietid kan skje dersom uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer, og stedfortreder ikke kan skaffes. Disse vilkårene er strenge og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at det foreligger forhold som gir grunn til å endre ferien. Arbeidsgivers adgang til å endre fastsatt ferie er således begrenset til de ekstraordinære situasjoner. Før ferien endres plikter arbeidsgiver å drøfte endringen med den berørte ansatte. Dersom ferien blir endret, plikter arbeidsgiver å erstatte den ansattes merutgifter som følge av endringen.

Arbeidstaker kan også kreve endring i noen tilfeller. Blant annet hvis sykdom skulle inntre før eller under ferien. Skulle arbeidstaker bli syk før ferieavviklingen har vedkommende krav på å utsette ferien til senere i ferieåret. Skulle arbeidstaker bli helt arbeidsufør i minst 6 virkedager i ferien, kan tilsvarende virkedager kreves utsatt og gis som ferie senere i ferieåret.

Les mer om ferie og ferieavvikling i Econas juridiske kunnskapsdatabase.LINK.

Econas advokater kan bistå deg dersom du mener at arbeidsgiver ikke følger ferielovens bestemmelser. Ta kontakt på epost; advokat@econa.no

God ferie !