Hvem kan bli medlem?

Hvem kan bli medlem av Econa

Du kan bli medlem hvis du oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

1.       Du har mastergrad i økonomisk-administrative fagområder (se eksempler her)

2.       Du er tildelt graden siviløkonom eller

3.       (*)Du har mastergrad innen et annet område enn økonomisk-administrative fag, kan dokumentere et minimum av 90 ECTS av økonomisk-administrative fag på bachelornivå og arbeider innen økonomisk-administrative fagområder.

*Punkt 3 krever at du ved innmelding sender vitnemål for vurdering til karriere@econa.no. Normal responstid er i løpet av dagen. 

Utenlandsk utdanning?

Er utdanningsinstitusjonen registrert i databasen for utenlandske studiesteder fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, se www.nokut.no, kreves det ikke ytterligere dokumentasjon. For utdanning fra andre studiesteder enn disse, ber vi om at utdannelsen blir dokumentert med vitnemål og en beskrivelse av studiets innhold og varighet.

Studentmedlemskap

Studenter på vei til en mastergrad innen økonomisk-administrative fag kvalifiserer for studentmedlemskap. Et studentmedlemskap koster kun kr 300,- per år. Studentmedlemmer kan innvilges inntil 5 års masterpause mellom bachelor og master.

Ordinære medlemmer som er i en studiesituasjon og arbeider deltid ved siden av studiene gis etterutdanningsmedlemskap.

Medlemskapets gyldighet

 • Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelsene er akseptert.
 • Medlemmet forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold ved å melde fra om relevante endringer. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
 • Ved endringer i medlemmets arbeidssituasjonen som kan gi rett til redusert medlemskontingent, må dokumentasjon fremlegges. Kontingentreduksjon vil normalt innvilges for et halvt år. Fortsatt reduksjon forutsetter innsending av oppdatert dokumentasjon.

 Medlemmenes rettigheter og plikter

 Vilkår i forbindelse med markedsføring- og personopplysningsloven

 • Medlemskap forutsetter samtykke til at Econa kan kommunisere direkte til medlemmet via elektroniske kanaler, per telefon og i brevs form, i henhold til markedsføringslovens regler.
 • Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrev under «min profil» på innloggede sider på www.econa.no
 • Her kan du lese om Econas personvernpolicy.
 • Opplysningene som registreres om deg, behandles iht personopplysningslovens bestemmelser. Ved forespørsel har medlemmet rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi har lagret om vedkommende. Ved et slikt tilfelle kan du kontakte Econa via telefon.

 Avslutning av medlemskap

 • Avslutning av medlemskap skjer elektronisk under min profil på "Mitt Econa" på Econas nettsider.
 • Ved avslutning av medlemskap er oppsigelsestiden 3 måneder. Medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter at oppsigelsestiden er utløpt (opphørstidspunktet).
 • Avtaler inngått med Econas samarbeidspartnere vil bli avsluttet for utmeldte medlemmer med virkning fra opphørstidspunktet. Dersom medlemmet har inngått bank- og forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelsene/vilkår endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.
 • Unnlatt betaling gjelder ikke som utmelding

 Kontingent og faktura

 • Kontingentbetaling ved nytt medlemskap skjer via månedlig avtalegiro.
 • Ved eventuelt ønske om faktura per post, vil det påløpe et fakturagebyr på kr 39,- per utsendelse.
 • Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig vederlag til Econa, og sørge for at betaling av månedlig vederlag utføres innen betalings- fristens utløp.
 • Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes en purring 14 dager etter opprinnelig forfall. Det vil påløpe et purregebyr på kr 47,-. Dersom purringen ikke betales innen betalingsfrist, sendes det inkassovarsel med ny betalingsfrist før inkasso/rettslig inndrivelse iverksettes.

 Endring av vilkår

 • Econa forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene via foreningens hjemmeside og nyhetsbrev senest 3 måneder før ikrafttredelse.