Ja til nasjonale eksamener og ekstern sensur i basisfag

Finn Jørgensen, professor ved Handelshøgskolen i Bodø støtter tirsdagens DN NHOs forslag om nasjonale eksamener i matematikk ved lærerutdanningene, og mener sågar at dette bør innføres også ved landets ingeniør- og økonomiutdanninger. Jeg kan ikke bli mer enig.

Bachelorutdanning i økonomi og administrasjon tilbys i dag ved 37 ulike læresteder i Norge. Det er mye. Sannsynligvis langt mer enn det som godt er, men vi lar det ligge i denne omgang. Utfordringen med så mange læresteder er, som Jørgensen er inne på, at utdanningsinstitusjonene på grunn av finansieringssystemet til høyere utdanning sitter med bukta og begge endene. Når en så stor andel av tildelte midler avhenger av studentgjennomstrømning fremfor antall registrerte studenter, kan dette få uheldige konsekvenser. Særlig gjelder dette kanskje ved de små høyskolene. Presset på å få til dels svake studenter gjennom, slik at høyskolen mottar tilskuddet som de er så avhengige av, blir stort. Det kan i ytterste konsekvens bety leve eller ikke leve. Dette setter et umenneskelig press på faglærerne, som ut over å ha kontroll på undervisningen også lager eksamensoppgavene og sensurerer dem.

Derfor er forslaget om nasjonale eksamener i basisfag en god idé, og noe som Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) bør gripe tak i snarest. De bør også gjeninnføre ekstern sensur på bachelorutdanningene, noe som bør være enkelt å få til ved nasjonale, standardiserte eksamener. 

Utover at det er en mer ryddig måte å gjøre ting på, er det en kvalitetssikring som også gir mulighet for å sammenlikne skolenes undervisningskvalitet. Karakterene blir sammenlignbare, og en A ved Høgskolen i Alta blir dermed like mye verd som en A ved NHH. Det tror vi er til det beste både for studentene og lærestedene, som slipper mistanken om at karakterene deres er mindre verd. Kanskje blir karakterene deres litt dårligere, og kanskje vil det i ytterste konsekvens føre til at noen høyskoler må legge ned utdanningen. Men er det i realiteten et problem? Bør det ikke være slik at det er kvaliteten som avgjør, og at den skal være like god uavhengig av hvor du har studert? Econa mener det. Derfor er forslaget fra Jørgensen godt og bør forfølges.