Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon - Hovedtariffoppgjøret 2020

Tariffavtale i kirkelig arbeidsgiverorganisasjon

577A8696Sektoransvarlig i Econa
Cecilie Wille Søvik
cecilie@econa.no 
T: 99 62 16 20

 

 

Forhandlingsmodellen

I KA er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale.

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns-og arbeidsforhold, så som lønnsforhandlinger, regler om arbeidstid, ferie, permisjoner, pensjonsforhold mv.

I KA foregår lønnsfastsettelsen for stillinger i kapittel 5 i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet. I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kirkelige arbeidsgiver som forhandler om lønn. De lokale parter lager da i fellesskap retningslinjer for forhandlingene med sikte på reelle forhandlinger. Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret kan hver av partene bringe tvisten inn for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter kan anbefale fornyet lokal forhandling eller ubundet definere den endelige løsning på tvisten. I de lokale forhandlingene er det formelt sett Econa som er part. Econa oppfordrer til samarbeid med andre Akademikerforeninger. Nærmere retningslinjer for forhandlingene er inntatt som vedlegg til hovedavtalen

Avtaleverket:

Hovedavtalen

Hovedtariffavtalen


Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon - tariffoppgjøret 2019