Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer

Econa har lansert ny forskning i samarbeid med CORE, om kvinnelige og mannlige økonomers preferanser, idealer, holdninger og faktisk karriere. Forskningen ser også på betydningen av barn og omsorgsansvar for karriereutvikling og karriereløp.

Forskningen baserer seg på svar fra 2000 av medlemmene våre og slår hull på flere myter og antakelser rundt kvinner og menns karriere.

Noen hovedfunn:

  • Menn og kvinner er like ambisiøse og er like interessert i karriereutvikling, høy lønn og lederansvar.
  • Det er langt flere mannlige enn kvinnelige økonomer som har lederansvar.
  • Menn tjener også langt bedre enn kvinner – også kontrollert for alder.
  • Kvinner er i større grad enn menn bakkemannskap hjemme. Hele 8 av 10 kvinner sier at det i hovedsak er deres jobb å ha ansvaret for familiens logistikk.
  • Det er store forskjeller i hvor lang foreldrepermisjon kvinnelige og mannlige økonomer tar ut. Mens mødres permisjon i gjennomsnitt varierer mellom 10 og 12 måneder, har fedre i underkant av tre måneder.
  • Fedre er i større grad tilgjengelige for jobben i permisjonstiden. Mens halvparten av mennene oppgir at de har svart på e-post under permisjonen ofte eller svært ofte, gjelder det bare 14 % av kvinnene.

Oppsummert har vårt forskningssamarbeid med CORE vist oss følgende: Til tross for like karrierepreferanser og ambisjoner og stadig mer likestilte arbeid-familieidealer, dominerer mannlige økonomer på høyere stillingsnivå, og kvinnelige økonomer på lavere stillingsnivå.

Kjønnsforskjellen reflekteres også i lønn. Mannlige økonomer tjener mer enn kvinnelige, også kontrollert for alder – og forskjellen er større blant mødre og fedre enn blant kvinner og menn uten barn.

Vår studie har også vist at økonomfedre ikke bare har mye kortere permisjon enn mødre, de jobber også klart mer i permisjonstiden og har i mindre grad ansvar for barn. Mye tyder på at så lenge ordninger og tilpasninger til arbeidsliv og familieliv benyttes kjønnsskjevt vil de også få kjønnsskjeve konsekvenser i de deler av arbeidslivet som preges av individuell konkurranse om karrieremuligheter.

Hele forskningsrapporten kan lastes ned her 

Et oppsummerende faktaflak finnes her

Les mer om forskningen her.

Econa har lansert en tiltakspakke med 10 tiltak rettet mot både arbeidsgiver og arbeidstaker.