Kommunal sektor (KS) - hovedoppgjøret 2018

Norsk skole mangler kvalifiserte lærere. Akademikerne jobber for at kompetanse og resultater belønnes i langt større grad enn i dag, og krever lokale lønnsforhandlinger for lektorer.

Tariffavtale i kommunal sektor

Kommunal sektor (KS) - nytt fra tariffoppgjøret 2018  


Avtaleverket

I KS-området er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om forhandlingsordningen, ansattes medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser om lønns- og arbeidsforholdet, som arbeidstid, ferie, lønn under sykdom og foreldrepermisjoner, pensjon, lokale lønnsforhandlinger.

Forhandlingsmodellen i kommunal sektor

I kommunal sektor gjennomføres lønnsforhandlingene for Econas medlemmer lokalt i den enkelte kommunale virksomhet. Unntaket er undervisningsstillinger, hvor det forhandles sentralt etter Hovedtariffavtalen kap. 4.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kommunale virksomheten som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part. Econa oppfordrer til samarbeid med andre Akademikerforeninger. Mer om lokalt Akademikersamarbeid finner du her.

Øvrige deler av tariffavtalen og lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger forhandles sentralt i forbindelse med hovedoppgjøret hvert annet år. Med sentralt menes at det for Econas medlemmer forhandles via et forhandlingsutvalg i Akademikerne.

Econa mener at alle Econas medlemmer skal omfattes av lokale lønnsoppgjør, og at også våre medlemmer i undervisningsstillinger må overføres fra sentrale til lokale lønnsforhandlinger.