Kommunal sektor (KS) - Hovedtariffoppgjøret 2020

Tariffavtale i kommunal sektor

577A0169Sektoransvarlig i Econa:
Christian Prestholdt Selen 
christian@econa.no
T: 98 83 14 78 

 

 

Tariffnytt 16. september 2020:  Brudd i forhandlingene, lønnsoppgjøret går nå til mekling

Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren natt til 16. september.

Årets oppgjør er spesielt, og Akademikerne gikk inn i forhandlingene med moderate økonomiske forventninger. 

Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt krav om kollektive, lokale forhandlinger for lektorer. Det økonomiske tilbudet til lektorene var i tillegg svært svakt. 

Lønnsoppgjøret går nå til  mekling. Når et tariffoppgjør overlates til Riksmekleren, vil all informasjon om meklingen gå gjennom Riksmekler. Innspurten i meklingen vil være 14. oktober ved midnatt.

Tariffnytt 3. september kl. 1400

Akademikerne krever:

Akademikerne har over flere år jobbet for å endre lønnssystemet for lektorene i videregående skole. Akademikernes hovedkrav er derfor at lektormedlemmene får forhandle lønnen sin lokalt.

  • Akademikerne krever reelle lokale forhandlinger for akademikernes medlemmer i kommunesektoren

Krav lagt frem 3. september. 

Avtaleverket

I KS-området er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om forhandlingsordningen, ansattes medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser om lønns- og arbeidsforholdet, som arbeidstid, ferie, lønn under sykdom og foreldrepermisjoner, pensjon, lokale lønnsforhandlinger.

Forhandlingsmodellen i kommunal sektor

I kommunal sektor gjennomføres lønnsforhandlingene for Econas medlemmer lokalt i den enkelte kommunale virksomhet. Unntaket er undervisningsstillinger, hvor det forhandles sentralt etter Hovedtariffavtalen kap. 4.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kommunale virksomheten som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part. Econa oppfordrer til samarbeid med andre Akademikerforeninger. Mer om lokalt Akademikersamarbeid finner du her.

Øvrige deler av tariffavtalen og lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger forhandles sentralt i forbindelse med hovedoppgjøret hvert annet år. Med sentralt menes at det for Econas medlemmer forhandles via et forhandlingsutvalg i Akademikerne.

Econa mener at alle Econas medlemmer skal omfattes av lokale lønnsoppgjør, og at også våre medlemmer i undervisningsstillinger må overføres fra sentrale til lokale lønnsforhandlinger.

Kommunal sektor (KS) - nytt fra tariffoppgjøret 2019