Kommunal sektor (KS) - Hovedtariffoppgjøret 2020

Tariffavtale i kommunal sektor

577A0169Sektoransvarlig i Econa:
Christian Prestholdt Selen 
christian@econa.no
T: 98 83 14 78 

 

 

Tariffnytt 15. oktober: Enighet i natt 

Etter to dagers megling er Akademikerne enigemed KS. Akademikerne brøt som eneste sammenslutning forhandlingene i september.

- Dette er et veldig spesielt år i lys av koronakrisen. Vi har gjort det vi har kunnet for våre grupper. Resultatet er langt fra det vi hadde ambisjoner om, men vi har valgt å anbefale resultatet etter en helhetsvurdering, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Formelt har Akademikerne anbefalt meklingsresultatet, og det er nå opp til Akademikernes medlemsforeninger å ta endelig stilling til meklingsforslaget innen 23. oktober klokken 15.00.

Legeforeningen har allerede varslet at de ikke aksepterer resultatet fordi de ikke har kommet til enighet med KS om særavtalen som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger.

Lokale forhandlinger er ikke avlyst

Selv om økonomien er trang i år, er de lokale forhandlingene slett ikke avlyst. For oss er det avgjørende at man på den enkelte arbeidsplass bestemmer hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres, sier Birkenhagen.

Tariffnytt 16. september 2020:  Brudd i forhandlingene, lønnsoppgjøret går nå til mekling

Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren natt til 16. september.

Årets oppgjør er spesielt, og Akademikerne gikk inn i forhandlingene med moderate økonomiske forventninger. 

Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt krav om kollektive, lokale forhandlinger for lektorer. Det økonomiske tilbudet til lektorene var i tillegg svært svakt. 

Lønnsoppgjøret går nå til  mekling. Når et tariffoppgjør overlates til Riksmekleren, vil all informasjon om meklingen gå gjennom Riksmekler. Innspurten i meklingen vil være 14. oktober ved midnatt.

Tariffnytt 3. september kl. 1400

Akademikerne krever:

Akademikerne har over flere år jobbet for å endre lønnssystemet for lektorene i videregående skole. Akademikernes hovedkrav er derfor at lektormedlemmene får forhandle lønnen sin lokalt.

  • Akademikerne krever reelle lokale forhandlinger for akademikernes medlemmer i kommunesektoren

Krav lagt frem 3. september. 

Avtaleverket

I KS-området er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om forhandlingsordningen, ansattes medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser om lønns- og arbeidsforholdet, som arbeidstid, ferie, lønn under sykdom og foreldrepermisjoner, pensjon, lokale lønnsforhandlinger.

Forhandlingsmodellen i kommunal sektor

I kommunal sektor gjennomføres lønnsforhandlingene for Econas medlemmer lokalt i den enkelte kommunale virksomhet. Unntaket er undervisningsstillinger, hvor det forhandles sentralt etter Hovedtariffavtalen kap. 4.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kommunale virksomheten som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part. Econa oppfordrer til samarbeid med andre Akademikerforeninger. Mer om lokalt Akademikersamarbeid finner du her.

Øvrige deler av tariffavtalen og lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger forhandles sentralt i forbindelse med hovedoppgjøret hvert annet år. Med sentralt menes at det for Econas medlemmer forhandles via et forhandlingsutvalg i Akademikerne.

Econa mener at alle Econas medlemmer skal omfattes av lokale lønnsoppgjør, og at også våre medlemmer i undervisningsstillinger må overføres fra sentrale til lokale lønnsforhandlinger.

Kommunal sektor (KS) - nytt fra tariffoppgjøret 2019