Kommunal sektor (KS) - mellomoppgjøret 2021

I kommunen har Econa i underkant av 1150 medlemmer. I 2021 er det mellomoppgjør, der det hovedsakelig forhandles kun om lønn - og ikke arbeidsvilkår. Oppgjøret starter 21. april og frist til å komme til enighet er natt til 1. mai. Informasjon legges ut fortløpende på denne siden.

Christian Prestholdt SelenChristian Prestholdt SelenChristian Prestholdt Selen

 


Sektoransvarlig i Econa:
Christian Prestholdt Selen
christian.prestholt.selen@econa.no 
T: 98 83 14 78 

 

Akademikernes første krav i KS 

Avtaleverket

I KS-området er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om forhandlingsordningen, ansattes medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser om lønns- og arbeidsforholdet, som arbeidstid, ferie, lønn under sykdom og foreldrepermisjoner, pensjon, lokale lønnsforhandlinger.

Forhandlingsmodellen i kommunal sektor

I kommunal sektor gjennomføres lønnsforhandlingene for Econas medlemmer lokalt i den enkelte kommunale virksomhet. Unntaket er undervisningsstillinger, hvor det forhandles sentralt etter Hovedtariffavtalen kap. 4.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kommunale virksomheten som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part.

Øvrige deler av tariffavtalen og lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger forhandles sentralt i forbindelse med hovedoppgjøret hvert annet år. Med sentralt menes at det for Econas medlemmer forhandles via et forhandlingsutvalg i Akademikerne.