Konkurranseklausuler: Er avtalen din oppdatert?

Konkurranseklausuler er avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Er arbeidsavtalen din oppdatert på dette feltet?

De nye reglene for konkurranseklausuler ble gjort gjeldende for nye avtaler fra 1. januar 2016. Eldre avtaler med klausuler skal være revidert per 1. januar 2017. Mange av Econas medlemmer har konkurranseklausuler i sine arbeidsavtaler, men erfaringen er at de ofte ikke er oppdatert i tråd med gjeldende regler.

De nye reglene innebærer at:

  • konkurranseklausuler bare kan brukes når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse.
  • maksimal karantenetid er ett år.
  • arbeidsgiver må betale full lønn i karanteneperioden for inntekt opp til 8 x folketrygdens grunnbeløp (720.644 kr) og 70 % av inntekt mellom 8 G og 12 G (1.090.816).
  • det kan gjøres fradrag for inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsinntekt arbeidstaker har hos annen arbeidsgiver i karanteneperioden.
  • Ved forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker besvare om og i hvilken utstrekning konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende.

Er arbeidsavtalen din utdatert?

For å unngå tolkningstvil og mulige tvister med arbeidsgiver, særlig i forbindelse med jobbskifte, bør du kreve at arbeidsgiver ajourfører kontrakten din. Econas advokater hjelper deg gjerne med å bidra til en god balanse og til at lovens krav er oppfylt.

Les mer om konkurranseklausuler, kundeklausuler og karanteneklausuler i Magma 1-2018