Krav om varslingsrutiner på arbeidsplassen

#MeToo-debattene: Hvordan skal slike saker og varsler om denne typen forhold håndteres på norske arbeidsplasser? Har din arbeidsgiver innført varslingsrutiner, og er du kjent med innholdet og fremgangsmåten?

Overhead view of business employer an employee sitting at office desk negotiating about employment conditions

Nye regler for varslingsrutiner trådte i kraft den 1. juli 2017, og gjelder alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere.

Bestemmelser om varsling ble første gang innført i arbeidsmiljøloven 1. januar 2007. Formålet var å beskytte arbeidstakere som sier ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten, og samtidig tydeliggjøre at varsling både er lovlig og ønsket. Bestemmelsene fokuserer på den ansattes rett til å varsle, at arbeidsgiver skal ha en forsvarlig fremgangsmåte ved håndtering av saken, samt at den ansatte har et vern mot gjengjeldelse.

I de nye bestemmelsene har virksomheten en plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette gjelder dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, og uansett dersom forholdene tilsier det.

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Varslingsrutinene skal minst inneholde:

  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  • fremgangsmåte for varsling
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Hvem reglene gjelder for

De nye bestemmelsene utvides til å gjelde også for innleid arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. Dette innebærer at en innleid arbeidstaker skal likestilles med inn­leievirksomhetens egne arbeidstakere når det gjelder retten til å varsle om kritikkverdige forhold i innleie­virksomheten.

Econas varslingsveileder for tillitsvalgte

Econa utarbeidet høsten 2017 en egen varslingsveileder til støtte for foreningens tillitsvalgte. Denne gir veiledning til hvordan man som tillitsvalgt kan bidra på en ryddig måte i saker der varsling er aktuelt. Her kan du laste ned Econas varslingsveileder for tillitsvalgte (pdf)

Etterlys rutiner dersom de ikke finnes hos din arbeidsgiver

Virksomhetene som er omfattet, har en plikt til å utarbeide rutiner for hvordan varsling skal kunne skje på en ryddig og god måte. MeToo-sakene som har versert de siste månedene, viser med tydelighet hvilke konsekvenser mangler ved kultur og rutiner for varsling kan føre til. Vi oppfordrer våre medlemmer til å etterlyse rutiner for varsling dersom deres arbeidsgivere ikke allerede har utarbeidet dette. På den måten kan man bidra til at virksomheten er tydeligere i sin håndtering av eventuelle kritikkverdige forhold, og at nødvendig tiltak iverksettes ved konkret oppfølging fra arbeidsgivers side.

- Det er en del plikter og rettigheter knyttet til varsling - ikke bare for den som varsler, men også for den varsles om, påpeker advokat i Econa, Cecilie Wille Søvik.