Lex «god regnskapsskikk»

Årets første Magma er nå ute, tema for utgaven er "Regnskap og skatt". Les redaktørens leder her.

Businessmen having conversation in modern office

Charlotte_H_LemBegrepet «god regnskapsskikk» er kjent for alle som har studert eller arbeidet med regnskap, og har vært et viktig fundament i norsk regnskapsproduksjon i nærmere 40 år. Prinsippet representerer en standard som til enhver tid skal være formet av en samlet vurdering av både reguleringer, teori og praksis og annen utvikling i samfunnet. Et viktig mål er å ta hensyn til variabler som er for små til i seg selv å kunne endre lover og forskrifter, men som likevel er viktige for kvaliteten i regnskapene.

Hva som er «god regnskapsskikk» har derfor vært en dynamisk prosess. Den har dels har vært styrt av domsavsigelser og lovendringer. Men den har i stor grad vært påvirket av regnskapsbransjens eget utrettelige arbeid med å utarbeide standarder og veiledninger som både ivaretar lovverket, men også til enhver tid gir veiledning om hva som kvalitetsmessig er riktig regnskapspraksis.

Prinsippene har også vært formet av den utviklingen som har skjedd ellers i verden. Med økt globalisering har tilpasning til internasjonale standarder lenge vært en prioritert oppgave, og god regnskapsskikk har i stadig større grad blitt formet av internasjonale praksis og harmonisering med internasjonale avtaler, som EØS-avtalen. Disse elementene er derfor viktige drivere når det nå foreligger et lovforslag om en ny regnskapslov. Regnskapslovutvalgets forslag har vært gjennom en høringsrunde, og ligger nå i departementet på vei mot siste del av prosessen. Det ligger an til betydelige endringer for norske selskapers regnskapspraksis.

Begrepet «god regnskapsskikk» forsvinner om forslaget blir vedtatt, og erstattes med rettslig bindende regnskapsstandarder, som får samme status som en forskrift. Og mens IFRS allerede er implementert i regnskapslovgivningen for børsnoterte selskaper, vil den nye loven også gi et IFRS-basert regelverk også for små og mellomstore bedrifter med alminnelig regnskapsplikt.

Det betyr at nær 300 000 norske foretak og alle produsenter av regnskap vil bli berørt av de endringene som følger av en ny lov. En omlegging til en ny standard for alle disse selskapene vil ha mange likhetstrekk med den omleggingen som skjedde i de børsnoterte selskapene i 2005, da de gikk over fra god regnskapsskikk til IFRS.

I dette nummeret diskuterer flere artikler både grunnlaget for gjennomføring av denne reformen, anvendelsesområder og hvilke erfaringer andre land har gjort. Benytt anledningen til å lese deg opp. For uansett detaljene i endelig utfall og lovens ikrafttredelsestidspunkt; endringene kommer til å føre til et betydelig behov for ny kunnskap hos svært mange.