Lønnsstatistikken 2013

Alle Econamedlemmer kan nå sjekke sin lønn opp mot andre medlemmer. Årets lønnsundersøkelse viser blant annet at nyutdannede i offentlig sektor har høyere lønn en de som jobber i privat sektor. Se også hvilke bransjer man tjener best.

Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. 7.467 medlemmer har svart på årets undersøkelse. Econas lønnsstatistikk er svært omfattende og gir et godt grunnlag for dypere analyser enn det du finner i rapporten og lønnskalkulatoren. Finner du ikke svarene i hverken rapporten eller lønnskalkulatoren? Send oss en epost til karriere@econa.no. Funnene i Econas statistikk følger i store trekk andre lønnsundersøkelser gjort av SSB, NIFU og NHO.  

De viktige forklaringene

Hvilket stillingsnivå du er på og om du jobber i privat eller offentlig sektor er normalt sett svært viktige faktorer som skiller hvilket lønnsnivå våre medlemmer har. Videre har erfaring en del å si for lønnsnivået. Denne effekten er avtakende etter hvor lenge man har vært i arbeidslivet, og de store endringene er normalt sett oppnådd etter 10-15 år. Etter dette er det endring i stilling/arbeidsgiver som gir større lønnsendringer. Etter 25 år i arbeid betyr ansiennitet ingenting når det gjelder lønnsutvikling.  

De fleste bransjer og regioner ligger rundt gjennomsnittet, men enkeltregioner og bransjer utmerker seg med større avvik fra gjennomsnittet. Et eksempel på et stort avvik er at toppledere innenfor shipping tjener spesielt godt. I den andre enden ser vi at mellomledere som jobber med regnskap og økonomitjenester har et lønnsnivå som ligger godt under gjennomsnittet for mellomledere.

Utviklingen i nybegynnerlønn

Som ventet har det vært en nedgang i lønnsnivået for nyutdannede i privat sektor, mens det i offentlig sektor har vært en moderat økning. Nyutdannede i privat sektor har i snitt en begynnerlønn som ligger 3,7 prosent lavere enn de som startet i privat sektor i 2012. Nedgangen skyldes stort sett at færre får veldig høy inntekt, som blant annet i konsulentbransjen hvor gjennomsnittslønnen har falt betraktelig. Utelukker man de best og dårligst betalte i analysene er utviklingen i nybegynnerlønn flat. Tendenser til samme flate utvikling for nyutdannede finner vi også i Danmark.

For offentlig sektor er utviklingen helt normal med en økning for nyutdannede på 2,9 prosent fra 431.622 kroner i 2012 til 444.049 kroner i 2013.

Olje- og gassektoren lønner godt

Olje- og gassbransjen utmerker seg som en gjennomgående «lønnsvinner». Econa kan sortere på bransje, stillingstrinn og lønn justert for antall timer i uken på jobb, og vi ser at ansatte i olje- og gass ligger i tetsjiktet. I en slik sammenlikning kan vi ikke kontrollere for eksamensår uten at utvalgene blir for små.  

Provisjon og bonus i privat sektor

Provisjon og bonus er en viktig lønnskomponent. Bonus er viktigst av de to komponentene. Ser en utelukkende på provisjon er det kun for stillingstrinn 2 (hakket under toppleder) provisjon har et vesentlig omfang. Bonus er vanlig for alle i privat sektor og over halvparten mottok en slik ytelse i 2012. Totalt utgjør bonus og provisjon rundt ti prosent av totallønnen. For toppledere er det noe høyere, og i snitt er rundt 15 prosent av deres totallønn bonus. Det er store variasjoner i bonusutbetalinger. 

Klikk her for å lese hele statistikken.