Lønnsstatistikken fra A til Å

Hva betyr ansiennitet for lønnen din, lønnes menn og kvinner forskjellig, og hva mener vi egentlig med pølselønn? Vi summerer opp de viktigste funnene i årets lønnsstatistikk.  

Ansiennitet teller mye for lønnsutviklingen i starten av karrieren, men avtar med årene.

Begynnerlønnen har steget i både privat og offentlig sektor. Gjennomsnittlig nybegynnerlønn steg med 1 prosent i offentlig sektor og 0,8 posent i privat sektor. Median grunnlønn for nyutdannede steg derimot mer i privat sektor enn offentlig sektor. Privat sektors økning i median grunnlønn med 2,5 prosent tyder på at flere har tatt del i lønnveksten enn i offentlig sektor som kun hadde 0,1 prosents økning i median grunnlønn fra 2013-2014 blant nyutdannede.

Champagne er det ganske mange av medlemmene som har råd til, hele 16 prosent av respondentene har over en million i grunnlønn. 

Dropp i lønn er uvanlig. Kun 2,8 prosent oppgir at de har lavere grunnlønn i 2014 enn 2013.

Eksamensår/Eksamenskull/Årskull er en viktig størrelse i statistikken. Det angir antall år med erfaring/ansiennitet. 

Full lønn under sykdom eller i permisjoner kan ha stor verdi for mange. Folketrygden dekker opp til 6G som er 530 220 kroner. Mer enn tre av fire av respondentene tjener mer enn 6G.

Grunnlønn er den viktigste lønnsbegrepet i lønnsstatistikken. Det er den avtalte lønnen du får utbetalt, uavhengig av prestasjoner, og inkluderer ikke andre tilleggsytelser.

Hopp i lønn fra 2013 til 2014 opplever de fleste av medlemmene. 17,5 prosent av medlemmene opplevde hopp i grunnlønn fra 2013 til 2014 på over 10 prosent 

Inntektsgapet målt i differensen i grunnlønn mellom 5 persentil og 95 persentil blant de som er utdannet på 90-tallet er på 1 million.

Jobben spiser mer av timene i en uke for noen enn andre. 17 prosent oppgir at en vanlig arbeidsuke består av 50 timer eller mer.

Kjønnsforskjellene blant nyutdannede er i praksis ikke-eksisterende. Det er også nesten like mange jenter som gutter i de yngste eksamenskullene.

Lønnskalkulatoren er ny av året. Velg så mange eksamenskull du vil. Jo mer erfaring du har jo flere kull kan du velge uten at det forringer statistikken. Dette skyldes at verdien av ansiennitet er avtakende med årene.

Medianverdien er det beste gjennomsnittmålet i lønnsstatistikken. Dette fordi du skal sammenlikne deg med andre. Gjennomsnitt (aritmetisk) farges av ekstremverdier. Det gjør ikke medianen i samme grad.

Nominell lønnvekst mellom 2013 og 2014 fordeler seg svært jevnt mellom eksamenskullene. Den er størst blant de med minst erfaring på 40 000 kroner i gjennomsnittlig nominell lønnsvekst. De med mest erfaring har en gjennomsnittlig nominell lønnsvekst på  30 000 kroner.

Overtidsbetaling har 34 prosent av respondentene. Gjennomsnittet i overtidsutbetalingene var på 28 000 kroner i 2013.  

Provisjon har 8 prosent i privat sektor. Gjennomsnittlig provisjonsutbetaling for 2013 var på 163 000 kroner.

Quartiles (kvartiler) gir mye informasjon om spredningen i utvalget. Har du lønn som ligger rundt og/eller mellom kvartilene har du det vi kaller "vanlig lønn".

Revisjon er bransjen som ansetter klart flest nyutdannede. En av fire nyutdannede startet innen revisjon. Til sammenlikning er det i underkant av fire prosent i medlemsmassen ellers som jobber innenfor revisjonsbransjen. 

Spredning er et sentralt ord i Econas lønnsstatistikk. Det er stor variasjon nesten uansett hvor detaljerte utvalgene lages. Det illustrerer at Econas medlemmer er en heterogen gruppe.

Totallønn er grunnlønn pluss bonus og provisjon.

Utvalgsstørrelse er viktig for å få mer pålitelige data. Ønsker du mer solide argumenter i din neste lønnssamtale, sørg for at antall respondenter er tilstrekkelig. Her finner du tips til lønnssamtalen.

Vekst i lønn opplever de fleste. De som opplever størst endring er relativt sett nyutdannede med lite erfaring. Her er både den relative og nominelle endringen størst.

Wienerpølse – eller såkalt pølselønn er et fenomen. Dog er det svært få av de som tjener dårlig som har besvart Econas lønnsundersøkelse. Revisjonsbransjen framstår som den bransjen som har lavest timelønn på medarbeidernivå, med en timelønn på 250 kroner.

Xtremeverdier som er for gode til å være sanne er tatt bort i statistikken.

Yngre – Medlemsmassen består av stadig yngre eksamenskull. Andelen av respondentene som er utdannet de siste tre årene (2012-2014) er 14,7 prosent. I 2009 (2007-2009) var det 10,4 prosent.

Zigma – Regner vi med at en gjennomsnittlig Econamedlem har en inntekt på 800 000 kroner bidrar medlemsmassen lønnsinntekter med i underkant av 13 milliarder av BNP. Eller snaut 0,42 prosent av BNP. Econamedlemmer i arbeid er 0,32 prosent av befolkningen i Norge.

Ærlighet er en dyd, også mot deg selv når du leser lønnsstatistikken. Lønn blant våre medlemmer varierer mye og de som er særdeles flinke får betalt for sin dyktighet. Skal du bruke statistikken i lønnsforhandlinger er det mer konstruktivt å plassere deg selv opp mot andre i din referansegruppe.

Øverste leder tjener vanligvis best, men Econas lønnsstatistikk viser også eksempler på medarbeider som tjener svært godt. Den såkalte «fagveien» er mulig for Econas medlemmer.

År etter år ønsker Econa å gjøre lønnsstatistikken bedre for medlemmene. Takk til alle som har svart i år. Vi håper dere, og enda flere svarer til neste år. Kom gjerne med tilbakemeldinger til karriere@econa.no