Må du fratre stillingen ved fylte 67 år?

Ikke alle er klare for å tre inn i pensjonistenes rekker fordi man fyller 67 år. Samtidig er det mange virksomheter som har bedriftsfastsatte aldersgrenser som sier at de ansatte må fratre sin stilling ved denne aldersgrensen.

iStock_000002799555XSmallI 2004 ble det imidlertid vedtatt et forbud mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven, og det ble reist spørsmål om det var aldersdiskriminerende å innføre tvungen avgang kun basert på om man fylte 67 år. 

I utgangspunktet er dette et brudd på forbudet mot aldersdiskriminering. Arbeidsmiljøloven fastslår imidlertid at arbeidsforholdet kan opphøre når arbeidstaker fyller 70 år, og at lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende. Spørsmålet er da om en bedriftsintern aldersgrense på 67 år fyller disse kriteriene.

En 67 år gammel medarbeider i Gjensidige forsikring ASA gikk til topps i rettsapparatet fordi hun ville fortsette noen år til som kunderådgiver, men ble nektet fordi bedriften hadde en aldersgrense på 67 år. Høyesterett slo fast at bedrifter kan ha en bedriftsintern aldersgrense på 67 år selv om arbeidsmiljøloven setter grensen ved 70 år. De mener at dette ikke strider mot forbudet mot aldersdiskriminering. Forutsetningen for å kunne ha en slik aldersgrense er at aldersgrensen praktiseres konsekvent og at den skal gjøres kjent blant de ansatte.

Kravet om at aldersgrensen må praktiseres konsekvent innebærer at det ikke kan åpnes for individuelle løsninger. Ingen kan med andre ord jobbe etter at de fyller 67 år. Det er nå grunn til å tro at mange bedrifter vil tilpasse seg dommen, og at det blir en konsekvent 67-årsgrense i mange virksomheter.

Samtidig er en bedriftsintern aldersgrense på 67 år problematisk i forhold til pensjonsreformen,  som har til formål at man skal stå lenger i arbeid. Med levealderjustering vil man måtte jobbe noe lenger for å få den samme alderspensjonen som etter de tidligere reglene. En tvungen avgang fra arbeidslivet ved fylte 67 år vil gjøre det vanskeligere for den enkelte å kunne opprettholde samme pensjonsnivå.

I Gjensidige-saken la også Høyesterett betydelig vekt på at en bedriftsintern aldersgrense lavere enn 70 år ble kombinert med en meget god tjenestepensjon. Det er derfor ikke sikkert at resultatet vil bli det samme i virksomheter med mindre gode pensjonsordninger, for eksempel en virksomhet med innskuddspensjon etter de laveste satsene (minimumsordning etter OTP-reglene).

Vår oppfordring er derfor å få en konkret vurdering av saken dersom du ønsker å jobbe utover fylte 67 år hvis arbeidsgiver krever at du skal fratre. Ta gjerne kontakt med advokatene i Econa for å få en slik vurdering.