Manglende forståelse og kunnskap om personlig økonomi hos unge, har blitt et samfunnsproblem

"Manglende forståelse og kunnskap om personlig økonomi hos unge, har blitt et samfunnsproblem. Det er skremmende å se at vår neste generasjon ikke har god nok kunnskap og at en økende gruppe får økonomiske utfordringer." Les intervjuet med Maria Setsaas, forbrukerøkonom i Danske Bank.

I Econa-undersøkelsen finner vi en sammenheng mellom manglende økonomikunnskap og uansvarlig økonomisk adferd. Eksempler på relevant kunnskap er å vite hvilken låneform som vanligvis er dyrest og forskjellen på nominell og effektiv rente. Det er et gjennomgående trekk at de som svarer feil på disse kunnskapsspørsmålene, i større grad benytter kreditt, opplever å ha mindre kontroll på personøkonomien og flere oppgir å ha problemer med å betjene gjeld. Dette til kontrast fra synet om at de som pådrar seg (for) mye gjeld og kreditt, bevisst lever over evne eller er spesielt utålmodige.

 • Tror du manglende kunnskap er en viktig grunn til at stadig flere havner i økonomisk uføre i dag og hvor skorter det mest på kunnskapen?

  Maria: I dag kreves det mer kunnskap om egen økonomi enn hos tidligere generasjoner. Årsaken er at vi går mot et kontantløst samfunn, vi har lettere tilgang på kreditt samt at det føres en mer aggressiv markedsføring. Mange opplever et større kjøpepress gjennom sosiale medier og blogger. Har du ikke god oversikt eller kontroll over eget forbruk og økonomi kan du fort havne i økonomisk uføre. Med god kunnskap om økonomi, er du bedre rustet til å ta gode økonomiske valg.

De yngste under 30 år ser naturlig nok ut til å ha lavere økonomi-kunnskap enn eldre. Blant annet er det færre unge som vet hva inkasso er, eller hva ulike typer lån innebærer. Undersøkelsen viser også at det er de yngre som oppgir at de har minst kontroll på egen økonomi. I tråd med dette viser tall fra Finanstilsynet at mislighold av forbrukslån er mest utbredt blant unge personer og at forbrukslån blant unge har økt med 50 prosent siden 2005.

 • Hvordan vurderer du kunnskapene og holdningene til dyre forbrukslån og kreditt blant de unge i dag? Tror du de unge i dag i større grad vil ta med seg dårlige holdninger knyttet til privatøkonomien videre i livet?

  Maria:
  Manglende forståelse og kunnskap om personlig økonomi hos unge, har blitt et samfunnsproblem. Det er skremmende å se at vår neste generasjon ikke har god nok kunnskap og at en økende gruppe får økonomiske utfordringer. Det at flere og flere unge får inkasso og betalingsanmerkninger, tyder på et stort behov for mer kunnskap. Har du en betalingsanmerkning, vil det begrense dine muligheter, enten det er snakk om et nytt mobilabonnement eller lån til kjøp av bolig. Det meste kan i dag kjøpes med lånte penger, enten det er PC, moped eller solbriller.

  Mange unge blir nok fristet til å kjøpe varen i dag, men betale senere.  Utsetter du kjøpet eller betaler med dyre forbrukslån, kan en bli fort bli dobbelt så dyr.  Klarer du ikke å betjene de dyre forbrukslånene, vil du fort havne i økonomisk uføre og få en dårlig start på voksenlivet. Dårlige økonomiske vaner tas fort med videre. Har du god kunnskap vil du fort se at det lønner seg å spare ett par måneder ekstra istedenfor å kjøpe varen med lånte penger i dag. 

Ett område det ser ut til at få har tilstrekkelig kunnskap er pensjon. 4 av 10 oppgir at de synes pensjon er vanskelig å forstå og kun 20 prosent kjenner forskjellen mellom innskudds- og ytelsesbasert pensjon.

 • Hva er årsaken til den lave interessen og kompetansen innen pensjon tror du? Kan det ha noen konsekvenser for den enkelte å ikke følge med eller forstå? 

  Maria: Årsaken til lav interesse kan være at mange føler at pensjon er såpass langt frem i tid. Tar du ikke ansvar for egen pensjon, kan du fort få et sjokk når pensjonsalder nærmer seg. Mange forventer nok å få mer i pensjonsinntekt enn hva de faktisk får.  
  Vi lever lengre og en større del av vår livsinntekt vil komme som pensjon. Det gjør at vi må spare mer. Desto tidligere du starter planleggingen og sparingen til egen pensjonsinntekt, desto mindre trenger du å sette av hver måned. Forvalter du pensjonsmidler på en god måte, kan det utgjøre en stor forskjell den dagen du blir pensjonist.

Statistikk viser at mislighold av gjeld har økt det siste året. Spesielt er dette tilfellet i Agder-fylkene og Rogaland. Oljekrisen og økende arbeidsledighet er en stor del av forklaringen.

 • Har du noen tanker om hvordan man skal unngå økende mislighold av gjeld i krisetider? 

  Maria: Om du har opparbeidet deg en solid bufferkonto eller prioritert å nedbetale på gjeld, vil du stå bedre rustet i trangere tider. Med dagens lave boliglånsrenter, har du en gylden mulighet til å betale mer i avdrag og bli raskere gjeldfri. En bevisstgjøring av eget forbruk kan gjøre at sparepotensialet blir større enn hva det er i dag.

Ifølge undersøkelsen opplever mange opplæringen innen personlig økonomi i skolen som svært dårlig eller dårlig (hele 56 prosent svarer dette). Kun 10 prosent svarer at økonomiopplæringen er bra eller svært bra. Her er generelt menn mer misfornøyde enn kvinner. 

 • Er du enig i at økonomiopplæringen er for dårlig i skolen? Hva kan gjøres for å styrke opplæringen? 

  Maria: Etter å holdt foredrag for elever på ungdoms- og videregående skoler opplever jeg at unge ønsker å lære mer om egen økonomi. Skolen bør derfor prioritere personlig økonomi mer enn de gjør i dag. Unge og deres foreldre må og ta mer ansvar. Foreldre bør involvere de unge i familiens økonomi på et tidlig stadium for å skape forståelse rundt bruk av penger. Ungdom må lære hvor mye inntekter de har og hva de bruker pengene på og at forbruket ikke kan være større enn inntekten. Jeg ønsker og håper at privatøkonomi blir et eget fag på ungdomsskolen.

Les om Økonomiglede, Econas undervisningsprogram for ungdomsskolen